Návštevníci banskobystrického plážového kúpaliska majú túto sezónu po 20 rokoch možnosť využiť na kúpanie aj 2,5 hektárov veľké prírodné jazero. Doteraz sa na ňom dalo iba člnkovať a bicyklovať na vodných bicykloch.

Na základe otázok potenciálnych návštevníkov, ktorých zaujíma hlavne kvalita vody v tomto prírodnom jazere banskobystrický RÚVZ ubezpečuje, že 31. mája tohto roku vydal na návrh prevádzkovateľa plážového kúpaliska v Banskej Bystrici, AQUALAND Slovakia súhlas s uvedením jeho priestorov do prevádzky. Rozhodnutie RÚVZ sa vzťahuje aj na prevádzku jazera, ktoré sa na plávanie nevyužívalo niekoľko rokov. Súčasne schválil prevádzkový poriadok kúpaliska. „Jazero je vodou na kúpanie zásobované z toku Tajovka, ktorá sa mechanicky predčisťuje v sedimentačnom odberovom objekte a tiež na otvorenom pieskovom filtri. Jazero je prietočné, prívod vody je nepretržitý, po dosiahnutí výšky výpustného objektu voda voľne odteká do toku Tajovka. Na zamedzenie tvorby rias boli do jazera nasadené bylinožravé ryby AMUR, mechanicky sa z jazera odstraňujú napadané nečistoty. Plytšia časť jazera od piesočnatej pláže po umelo vytvorený ostrov je vyčlenená na kúpanie, hlbšia časť jazera na športové aktivity – bicyklovanie, člnkovanie“, konštatuje hlavná odborníčka hlavného hygienika SR v odbore hygieny životného prostredia a vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ v Banskej Bystrici MUDr. Kvetoslava Koppová.

Prírodné jazero na plážovom kúpalisku (foto: aqualandbb.eu)

Prvé kontroly
RÚVZ vykonáva na kúpaliskách štátny zdravotný dozor, ktorý je zameraný na kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek a dodržiavania schváleného prevádzkového poriadku. Súčasťou výkonu ŠZD môže byť aj odber vzoriek vody, ich vyšetrovanie a hodnotenie. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru, ktorý odborní zamestnanci RÚVZ B. Bystrica vykonali 27. až 30. mája 2011 a  ktorý bol zameraný na kontrolu pripravenosti plážového kúpaliska na tohtoročnú letnú  turistickú sezónu zistili, že všetky priestory a objekty na plážovom kúpalisku – päť bazénov, brodítka so sprchami, plochy na slnenie, miestnosť prvej pomoci, šatne a zariadenia na osobnú hygienu pre návštevníkov, piesková pláž a umelo vytvorené jazero,  bazén s vodnými atrakciami, sú pripravené na otvorenie tohtoročnej  kúpacej sezóny. Na základe objednávky prevádzkovateľa odobrali 18.05.2011, 23.05.2011 a 30.05.2011 vzorky vody z piatich bazénov (atypický bazén, 50 m nový plavecký bazén, detský bazén, baby bazén s recirkuláciami vody, starý plavecký bez recirkulácie vody) a vzorku vody z plytšej časti umelo vytvoreného jazera. Vodu vo všetkých bazénoch a v jazere na základe stanovených fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov možno hodnotiť ako vyhovujúcu na kúpanie. Štátny zdravotný dozor bude RÚVZ vykonávať počas celej letnej turistickej sezóny. Kontroly sa vykonávajú pred začatím kúpacej sezóny a následne jedenkrát za 14 dní.