V historickom kalendári osobností je pre dnešný deň najvýraznejšou osobnosťou známy slovenský spisovateľ Ján Chalupka. Dnes si pripomíname 219. výročie jeho narodenia.

Ján Chalupka (1791 – 1871)

Ján Chalupka sa narodil 28. 10. 1791 v Hornej Mičinej. Základy vzdelania získal u rodičov, v rokoch 1799 a 1800 navštevoval školu v Slov. Ľupči a následne v druhej polovici roka 1800 až do roku 1802 bol žiakom školy v Brezne.

V rokoch 1802-1805 študoval už na gymnáziu v Ožďanoch, v Levoči a od roku 1809 do 1814 na ev. kolégiu v Prešove. Študoval tiež v zahraničí, konkrétne teológiu, filozofiu a filológiu počas rokov 1816-1817 na univerzite v Jene. Od 1814 pôsobil ako domáci učiteľ v Banskej Bystrici-Radvani a vo Viedni. Neskôr obsadil pozíciu profesora v Ožďanoch a na evanjelickom lýceu v Kežmarku. Od roku 1924 sa realizoval ako evanjelický farár v Brezne, v rokoch 1850-1860 bol súčasne administrátor banskej, potom preddunajskej superintendencie.

Čo sa týka jeho umeleckej tvorby, bol predstaviteľ odrodeneckej literatúry, písal básne, politické a náučné spisy, umeleckú prózu a divadelné hry. Chalupku môžete poznať tiež ako autora anonymne vydaných a satiricky zameraných politických národnoobranných, protimaďarizačných brožúr. Z náučných spisov sú od neho známe 3 knižky o poisťujúcom ústave. Napísal aj štúdie z dejín gen. synod oboch ev. vyznaní v Uhorsku.

Ťažisko jeho tvorby je v dramatických dielach, najmä vo veselohrách. Jeho veselohry tvorili základ repertoáru Slovenského ochotníckeho divadla. Prispieval aj do slovenských časopisov a kalendárov. Medzi jeho diela patria okrem iného aj Dramatické spisy Jána Chalupky 1-5, vydané v rokoch 1871-1875 v Martin, ďalej Výber z diela v dvoch zväzkoch (Bratislava, r. 1953-1954) či Krátke hry (Martin r. 1955). Do myslí Slovákov sa však zapísal hlavne ako autor diela Kocourkovo, aneb: Jen abychom v hanbě nezůstali.

Ján Chalupka zomrel 15. 7. 1871 v Brezne.

VKMK

Pripravené v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu knižnice, ktorý nájdete tu…