Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici nevyhovel žiadosti firmy Kompala a.s. Badín na spustenie skúšobnej prevádzky výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú firma písomne podala  27. marca tohto roku.

Odborníci RÚVZ vrátane samotnej regionálnej hygieničky MUDr. Eleonóry Fabiánovej  napriek garanciám firmy i na základe mnohých sťažností obyvateľov si situáciu osobne overili. Úrad robil aj viaceré námatkové merania hluku.  „Najskôr sme nezistili  prekračovanie zákonne  stanovených limitov. Avšak pri opakovaných meraniach, pravdepodobne v  čase intenzívnejšej prevádzky, sme zistili aj po zohľadnení tónovej zložky zvuku  výrazné prekračovanie prípustných hladín hluku rovnako v denných, ako aj v nočných hodinách.  Tento hluk sa vyznačuje tónovou zložkou, čo je veľmi nepríjemne vnímané ľudským uchom,  pôsobí veľmi rušivo a obťažujúco. Keďže  po opakovaných konzultáciách aj garanciách firmy nebol dosiahnutý súlad so zákonnými normami, bol RÚVZ v B. Bystrici nútený 5. apríla 2012 vydať negatívne  rozhodnutie,“ zdôrazňuje regionálna hygienička RÚVZ B. Bystrica MUDr. Eleonóra Fabiánová.  Dodala, že pre obyvateľov Vlkanovej je podstatné, že kým firma nezíska od RÚVZ súhlasné stanovisko, nemôže energoblok prevádzkovať. V kópii dostala  nesúhlasné stanovisko tohto orgánu aj obec Vlkanová.

Z uvedených skutočností vyplýva porušovanie požiadaviek na ochranu zdravia obyvateľstva pred hlukom, upravených zákonom č. 355/2007 Z.z. a vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z.. „Spoločnosť nám opakovane oznamovala aj dokumentovala, že radikálne znížili výrobu na minimum, obmedzili  výkon, aby obmedzili zdroje hluku a dokladovali aké rôzne technické opatrenia riešia.  Spoločnosť evidentne kroky robí, ale výsledný stav je taký, že zatiaľ sú tam vyššie hodnoty hluku, ako je prípustné,“ uvádza ešte k téme MUDr. Fabiánová.

Firma po vykonaní účinných ochranných opatrení na minimalizovanie hluku a preukázaní dodržiavania súladu s požiadavkami na ochranu zdravia pred hlukom, môže predložiť RÚVZ návrh na uvedenie priestorov Energoblok Badín do prevádzky v novom konaní. Musí garantovať splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa  tohto problému a je poučená, aký zákonný postup a možnosti má.

Prečítajte si aj starší článok k problematike:
Obyvatelia Vlkanovej sú za zrušenie neďalekej elektrárne a kompostárne