Obyvateľom Vlkanovej sa nepáči hlučnosť, údajná prašnosť i zápach. Prevádzkovateľ sa bráni, že elektráreň a kompostáreň je len v skúšobnej prevádzke a nedostatky budú po spustení riadnej činnosti odstránené.

Spoločnosť KOMPALA, a.s. spustila nedávno v areáli čističky odpadových vôd Rakytovce v katastrálnom území obce Badín, skúšobnú výrobu elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov v rámci novovybudovanej elektrárne a kompostárne. Najbližšie k tejto prevádzke majú práve obyvatelia Vlkanovej, ktorí okamžite spozorovali nadmernú hlučnosť. A nielen to, v liste ktorý ešte 24. februára smeroval prevádzkovateľovi starosta Vlkanovej Ľubomír Longauer, zhrnul aj sťažnosti obyvateľov na zvýšenú prašnosť i zápach. Občania konfrontovali svoje námietky so zástupcami spoločnosti aj na verejnom zhromaždení 5. marca. „Vzhľadom k tomu, že sa nenašiel kompromis, a občania požadovali čo najrýchlejšie odstránenie problémov hluku a emisií, dohodol som pracovné stretnutia na Obvodnom úrade životného prostredia, Inšpekcii životného prostredia, Ministerstve životného prostredia a Krajskom stavebnom úrade,“ cituje internetová stránka obce Vlkanová slová svojho starostu.

Zástupcovia spoločnosti nepopierajú možnosť zvýšenej hlučnosti, odvolávajú sa ale na skúšobnú prevádzku: „Jej cieľom je práve identifikovať mieru napríklad generovanej hlučnosti a iné faktory súvisiace s jej prevádzkou tak, aby tieto mohli byť náležite upravené,“ píšu v písomnom stanovisku starostovi obce členka predstavenstva spoločnosti KOMPALA Silvia Bastyr a člen dozornej rady Pavol Fitko s tým, že pri spustení riadnej prevádzky garantujú súlad so všetkými technickými normami. Obvinenia zo zvýšenej prašnosti a zápachu kvôli elektrárni však odmietajú. Technológia je podľa nich uzavretá v hale, opatrená práčkami vzduchu a filtrami, a tak zápach tento objekt podľa nich produkovať nemôže. Zápach vo svojom stanovisku skôr pripisujú susediacej čističke odpadových vôd. Podobne je to vraj aj s prašnosťou, kde podľa ich meraní vypúšťajú do ovzdušia len zhruba desatinu popolčeka oproti povoleným normám.

Obyvateľom však takéto stanovisko nestačí. Vo Vlkanovej už medzičasom vznikol petičný výbor, ktorý zbiera podpisy za zrušenie celej prevádzky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici sa podľa jeho hovorkyne Márie Tolnayovej na základe sťažnosti vedenia obce Vlkanová zaoberá problémom hluku, ktorý spôsobuje skúšobná prevádzka elektrárne spoločnosti Kompala. Podľa odborníkov totiž ani skúšobná prevádzka nesmie prekračovať legislatívou stanovené limity. Táto inštitúcia venuje problému náležitú pozornosť, keďže hluk je vo všeobecnosti najrozšírenejšia škodlivina. V súčasnej dobe oddelenie analýz fyzikálnych faktorov Odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie banskobystrického RÚVZ monitoruje a vykonáva v spolupráci z obyvateľmi Vlkanovej  kontrolné merania hluku z danej prevádzky. Tieto výsledky budú zaradené k  podkladom, na základe ktorých  bude RUVZ v rámci svojich kompetencií ďalej postupovať.