Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici (RÚVZ) rozhodol na základe relevantnej legislatívy o pokute vo výške 400 euro banskobystrickému občianskemu združeniu Art 77 za správny delikt, spáchaný porušením povinnosti stanovenej pre prevádzkovateľa zdrojov hluku, infrazvuku alebo vibrácií počas hudobného festivalu Rockscape 2014.

rockscape piatok (78)Konal sa na banskobystrickom amfiteátri od 24. do 26. júla tohto roku. „Dôvodom pre uloženie pokuty za správny delikt na úseku verejného zdravotníctva voči účastníkovi konania je preukázané porušenie ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. . Pri výkone štátneho zdravotného dozoru 24. 07. 2014 a 25. 07. 2014, RÚVZ vykonal merania hluku vo vonkajšom prostredí, účelom ktorého bolo zistiť úroveň a časový charakter hluku šíriaceho sa počas spomínaného hudobného festivalu. Objektivizáciu hluku meraním RÚVZ vykonal na základe podania občana z Banskej Bystrice, označeného ako sťažnosť na hudobný program a súvisiace negatívne ovplyvňovanie obytného prostredia hlukom,“ uviedla vedúca Odboru hygieny banskobystrického RÚVZ MUDr. Kvetoslava Koppová.

Dodala, že v podaní občana, ktoré bolo adresované aj iným adresátom, vrátane poslancov Mestského zastupiteľstva a Mesta Banská Bystrica, sa okrem iného poukazuje na skutočnosť, že vzhľadom k umiestneniu amfiteátra bude nadmerným hlukom ovplyvňované rozsiahle obytné územie a veľký počet ľudí nielen v denných a večerných, ale i v nočných hodinách. Súčasne žiada, aby organizátor festivalu zabezpečil prehodnotenie plánovaného hudobného programu tak, aby nebol rušený pokoj obytného prostredia po 22,00 hodine, resp. aby organizátor zabezpečil dodržanie prípustných limitných hodnôt hluku v obytnom prostredí technickými opatreniami, ktoré budú realizované na základe odborne spracovanej hlukovej štúdie.

rockscape piatok (12)Meranie hluku RÚVZ vykonal dňa 24. 07. 2014, v čase od 20:00 hodiny do 23:45 hodiny vo vonkajšom prostredí rodinného domu, vzdialeného od hranice pozemku amfiteátra cca 52 m a 84 m od pódia amfiteátra. Vo večerných hodinách meranie preukázalo prekročenie ekvivalentnej hladiny hluku hladiny A akustického tlaku o 25,43 decibelov a v nočných hodinách o 23,56 decibelov. Na druhý deň sa rovnaké merania uskutočnili vo vonkajšom prostredí bytového domu na Lazovnej ul., vzdialeného cca 402 m od pódia amfiteátra kde bola vo večerných hodinách prekročená prípustná hodnota hluku o 9,43 decibelov a v nočných hodinách o 14,32 decibelov. Namerané hodnoty vysoko prekračovali prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku upravené pre hluk z iných zdrojov, kategóriu územia II.(vonkajšie obytné prostredie), časový interval večer a noc vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z.,.

Účastník konania , zástupca OZ ART 77 v písomnom vyjadrení uviedol, že po osobnom stretnutí s občanom, ktorý sťažnosť podal, sa ako organizátor snažil minimalizovať hlučnosť v neskorých večerných hodinách dohodou so zvukármi jednotlivých účinkujúcich. Všetky hudobné vystúpenia po 24. hodine boli presunuté do uzavretého priestoru. Ďalšie plánované hudobné vystúpenia boli nahradené premietaním filmov a tiež presunuté do uzavretých priestorov. Uviedol tiež, že po ohlásení akcie mestu Banská Bystrica, ako usporiadateľ nebol upozornený na možnosť problémov s nadmerným hlukom v nočných hodinách.

Ako uviedla MUDr. Koppová, v tomto prípade z hľadiska závažnosti, nadmerným hlukom vysoko prekračujúcim limitné hodnoty, bolo ovplyvňované rozsiahle, husto obývané územie, pričom nadmernému hluku bola vystavená celá populácia, vrátane citlivých populačných skupín, detí, starších ľudí, ľudí chronicky chorých, najmä na hypertenziu a kardiovaskulárne ochorenia, u ktorých je pobyt v hlučnom prostredí rizikovým faktorom a zhoršuje ich zdravotný stav. Expozícia hluku bola vysoko významná nielen vo večerných, ale i v nočných hodinách, čiže v čase, ktorý je určený k odpočinku a regenerácii organizmu ľudí.