Vodáci splavujúci Hron v úseku od Nemeckej pred pár dňami upozornili na doslova vymierajúcu rieku povyše malej vodnej elektrárne v Šalkovej. Pre opravu havarijného stavu vodného diela sa odkryli nakopené kaly a ďalšie problémy.

„Kopa kontaminovaného blata, mŕtve stromy a smrad jak v Carihrade. Kedysi tak krásny úsek Hrona to bol,“ skonštatovali vodáci zo Splavu Hrona na Facebooku.

Tento pohľad na rieku spôsobila prebiehajúca revízia stavebných objektov vakovej hate a technológie vakovej hate, kvôli ktorým bola nádrž vypustená. S otázkami na vzniknutý stav sme sa obrátili na Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), ktorý situáciu monitoruje.

„Na základe oznámenia zo strany prevádzkovateľa MVE Šalková zabezpečila miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) výlov rýb z úseku rieky Hron v dosahu vzdutia hate. Na utorňajšom pracovnom stretnutí na MVE Šalková, za účasti SVP, Okresného úradu Banská Bystrica, SRZ a prevádzkovateľa MVE, bolo účelom dohodnúť ďalší postup v rámci prevádzkovania hate počas vypustenej haťovej zdrže,“ priblížil pre BBonline.sk hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.

Počas revízie objektov bolo zistené havarijné poškodenie spodnej časti vakovej hate a aktuálne už prebieha i jej oprava. „Po zrealizovaní opravy prevádzkovateľ MVE začne bezodkladne s napúšťaním hate v súlade s Manipulačným poriadkom MVE Šalková. Zvyšovanie hladiny bude závisieť od prietokov v rieke Hron tak, aby bol pod objektom hate zabezpečený minimálny zostatkový prietok,“ doplnil Bocák.

Po dosiahnutí potrebnej výšky hladiny vody v zdrži bude zabezpečené prevádzanie vody aj cez pravostranný rybovod v zmysle Manipulačného poriadku MVE Šalková.

Nahromadené sedimenty odstránia neskôr

Vodáci upozornili hneď na niekoľko problémov, ktoré sa po vypustení nádrže ukázali. Či už išlo o nahromadený kal či vysychajúce stromy.

„So sedimentami, ktoré sa nachádzajú v haťovej zdrži, v rámci aktuálne realizovanej revízie a havarijnej opravy vakovej hate, nebude manipulované. Odstraňovanie sedimentov prevádzkovateľ hate plánuje technicky pripraviť a následne realizovať v jesenných mesiacoch 2019,“ priblížil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.

Ako dodal, plánovaný je tiež výrub vyschnutých porastov nachádzajúcich sa v koryte toku nad haťou. Ten bude realizovaný v najbližšom mimovegetačnom období.

Situácia sa nepozdáva ani mestu

Nahromadené sedimenty sú nielen vizuálnym či čuchovým problémom pre ľudí v okolí. Problémy robia práve aj vodákom, ktorí na situáciu upozornili. V mieste zriadenej rampy na vyloďovanie nad haťou je totiž vylodenie pre množstvo dnových sedimentov fyzicky i technicky náročné. Vodáci sa tak majú vyloďovať už v úseku Hrona nad cestným mostom v Šalkovej.

Nahromadené sedimenty a situácia na rieke sa však nepozdáva ani vedeniu mesta Banská Bystrica. „Z dôvodu havarijnej situácie došlo v týchto dňoch pri malej vodnej elektrárni v Šalkovej k výraznému zníženiu hladiny, na základe čoho sa v plnej miere ukázali devastačné následky tejto stavby na prírodu. K dlhodobo zaplaveným stromom, ktoré v dôsledku chýbajúceho kyslíka vyschli, vidieť v koryte rieky aj množstvo sedimentov,“ uviedol k situácii primátor mesta Ján Nosko.

Ako doplnil, mesto sa v tejto súvislosti rozhodlo podať podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.