Na čele Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici došlo k výmene. Nový rektor Vladimír Hiadlovský vymenoval aj dekanov Ekonomickej fakulty a Prírodovednej fakulty. 

Vladimir HiadlovskyHiadlovský vo funkcii strieda Beatu Kosovú. Tej sa poďakoval za doterajšiu prácu a za osemročnú prácu na čele UMB jej odovzdal pamätnú medailu.

Cieľom nového rektora je viac využívať mimorozpočtové prostriedky na rozvoj univerzity. Ihneď po prevzatí novej funkcie vymenoval Hiadlovský aj novozvolených dekanov. Ekonomickú fakultu bude viesť Peter Krištofík a Prírodovednú fakultu Jarmila Kmeťová.

Vladimír Hiadlovský je zamestnancom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od roku 2001, kedy začal pôsobiť na Ekonomickej fakulte. Postupne prešiel všetkými riadiacimi pozíciami. V rokoch 2005-2007 bol vedúcim Katedry ekonomiky a manažmentu podniku, v rokoch 2007-2010 pôsobil vo funkcii prodekana pre pedagogickú činnosť a v rokoch 2011-2014 riadil fakultu z pozície dekana. Jeho odborným zameraním sú podnikové financie, finančno-ekonomická analýza podniku a finančný manažment.