Slovensko sa už tradične zapája do aktivít Svetovej zdravotníckej organizácie, Regionálneho úrad pre Európu (WHO/EUROPE) v rámci kampane s názvom Európsky imunizačný týždeň.

Európsky imunizačný týždeň (Europe immunization week, EIW) sa koná od pondelka 24. apríla do nedele 30. apríla a aktivity v rámci neho sa na Slovensku budú realizovať pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky a Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Koordinátorom je Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a na realizácii sa bude spolupodieľať všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), banskobystrický nevynímajúc.

EIW 2017 bude zameraný na potrebu a prínos očkovania v každej životnej etape. Očkovanie zachraňuje milióny životov a predstavuje jeden z najúspešnejších nástrojov v prevencii infekčných ochorení. Mnoho dospelých z radov laickej verejnosti a ľudí z rizikových skupín obyvateľstva však nie je dostatočne informovaných o infekčných chorobách, ktoré ohrozujú ich zdravie a o možnostiach predchádzať im očkovaním. Európsky región využíva EIW ako príležitosť na zvýšenie povedomia o prevencii chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním a význame očkovania vo všetkých obdobiach života. Aktivity sú preto zamerané nielen na laickú verejnosť, ale aj študentov, rodičov, budúcich rodičov a zdravotníckych pracovníkov

„Hlavným zámerom kampane je podpora aktivít, ktoré súvisia s očkovaním a jej cieľom je zvýšenie povedomia širokej verejnosti o význame vakcinácie, vytváraní a udržiavaní kolektívnej imunity nielen v Slovenskej republike, ale v celom Euroregióne. Téma tohtoročného Európskeho imunizačného týždňa je Vaccineswork alebo Vakcíny fungujú a kampaň bude sprevádzaná heslom Vaccination protects heal that every stageof life, teda Očkovanie chráni zdravie v každom období života,“ konštatuje vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica MUDr. Mária Avdičová a dodáva, že rozvíjanie aktivít na podporu očkovania je veľmi aktuálne aj v okresoch Banskobystrického kraja. Aj tento kraj sa totiž  zaradil medzi tie regióny, kde klesla zaočkovanosť proti osýpkam, mumpsu a ružienke pod 95 percent, čím je ohrozená kolektívna ochrana proti týmto chorobám. Aj súčasná zhoršená epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v mnohých krajinách Európskej únie si podporu očkovania vyžaduje.

Odbor epidemiológie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici poskytuje v rámci Poradne pre očkovanie konzultácie a poradenstvo pre verejnosť v oblasti prevencie chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Poradenstvo je bezplatné a na otázky verejnosti odborníci radi odpovedia osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Európsky imunizačný týždeň podporuje aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), ktoré bude počas kampane zverejňovať informácie a správy o výskyte ochorení preventabilných očkovaní.

Osobné konzultácie sa v Banskej Bystrici uskutočnia na adrese: RÚVZ – Odbor epidemiológie, Cesta k nemocnici 1. Telefonické poradenstvo: 048/4367 441, 048/4367 467 048/4367 469, mail: epidbb@vzbb.sk.