Základná škola Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici sa už niekoľko rokov zaoberá aktivitami, ktoré jej žiakom otvárajú okrem učenia sa nové možnosti uplatnenia sa v budúcnosti.

Jednou z nich je aj zapájanie sa do rôznych projektov, napr. Comenius a Erasmus+. Momentálne na škole prebieha v poradí druhý spomenutý.

Jeho názov je Breaking Barriers and Growing HEALTHY Futures, A New Europe alebo v preklade – Prelomenie bariér a budovanie zdravšej budúcnosti, nová Európa.

Projekt prebieha už tretí školský rok. Počas neho mali žiaci a učitelia možnosť postupne vycestovať do Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Poľska a Litvy. V týchto krajinách navštívili školu, kde realizovali aktivity súvisiace s projektom. Zároveň spoznávali kultúrne dedičstvo v krajine pobytu.

Projekt je zameraný na premenu nášho životného štýlu, návrat k prírode, farmárčeniu. Počas návštevy jednotlivých krajín sa žiaci dotkli tém, ktoré nie sú bežné, spoznali život v minulosti, naučili sa pripravovať typické národné jedlá krajín.

Projekt však nie je len o mobilitách. V medziobdobí, teda v čase medzi jednotlivými zahraničnými pracovnými stretnutiami žiaci pracujú vo svojej škole, kedy plnia rôzne úlohy vyplývajúce z cieľov projektu. Tak je zapojená celá škola a všetky ročníky, podľa náročnosti realizujú veku primerané aktivity.

Vyvrcholením projektových aktivít bude záverečné stretnutie všetkých zúčastnených krajín, ktoré sa uskutoční práve na Základnej škole Slobodného slovenského vysielača v dňoch 20. 5. – 22. 5. 2019. Žiaci a učitelia sa na toto stretnutie už intenzívne pripravujú. O jeho priebehu, ako aj výsledkoch vás budeme určite informovať.