Mesto pod Urpínom má k možnému rozvoju nemotorovej dopravy bližšie ako kedykoľvek predtým. Prijatie územného generelu nemotorovej dopravy mesta Banská Bystrica, o ktorého vzniku sme vás už vlani informovali, sa blíži k ďalšej fáze, ktorým bude jeho verejné pripomienkovanie.

Projekt bol ešte v decembri prezentovaný aj mestským poslancom a podľa jeho koordinátorky Andrey Štulajterovej nemá takýto dokument zatiaľ žiadne slovenské mesto a je unikátom čo do rozsahu i kvality. Aj keď je generel len územným plánom, kadiaľ by cyklotrasy mohli viesť, postupne sa na nich aj začína pracovať. Už v tomto roku sú v rámci mestského rozpočtu vyčlenené prostriedky na prípravu cyklotrás od Obvodneho úradu po Námestie Hurbana Vajanského a cyklotrasu od ESC do Podlavíc popri Tajovskom potoku. Podľa Štulajterovej by navyše v horizonte dvoch až troch rokov bolo možné vytvoriť množstvo cyklotrás len malými úpravami. Generel navrhuje desať hlavných cyklistických trás, tzv. mestských radiál, ktoré budú smerovať z centra mesta do jednotlivých mestských častí, a množstvo doplnkových trás. Trasy by mali byť budované postupne, kontinuálne vždy v smere od historického centra.

Napriek tomu, že samotná realizácia cyklistických trás sa pravdepodobne neuskutoční hneď a hlavne nie naraz, pretože je limitovaná predovšetkým finančnou situáciou mesta Banská Bystrica, schválený generel zabezpečí, že reálne vytvorenie efektívnej a celistvej siete cyklistických trás v priebehu rokov nebude znemožnené inou výstavbou.

K navrhovanému generelu môže v nasledujúcich týždňoch prispieť svojimi pripomienkami aj verejnosť. Verejné prerokovanie sa uskutoční 24. januára 2012 o 14.00 h v zasadačke Mestského úradu na 2. poschodí, číslo dverí 250. Generel je už teraz zverejnený na internetovej stránke mesta Banská Bystrica. Verejnosť sa k nemu môže vyjadriť tiež písomne, zaslaním stanoviska na adresu Mesta Banská Bystrica, ul. ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica. Písomné stanovisko musí byť na úrad doručené do 10. februára 2012. Generel bude do 10. februára zverejnený aj na úradnej tabuli…

Vizualizácie z generelu: Ing. arch. V. Letovanec, Ing. Lukáš Černý, Ing. Adolf Jebavý.