Nový zdroj tepla pre Banskú Bystricu by mal byť v prevádzke do konca roka 2011. Z biomasy bude vyrábať teplo v ročnom objeme 160 tisíc GJ. Mesto tak zníži svoju závislosť na dovážanom zemnom plyne až o 60 percent. Počas slávnostného poklepania základného kameňa stavby to v stredu, 27. októbra 2010 deklarovali zástupcovia spoločnosti KA Contracting SK, s.r.o., ktorá je členom nemeckej spoločnosti pre výrobu energie na báze obnoviteľných zdrojov RWE Innogy.

Nový tepelný zdroj v Radvani bude mať výkon 2 x 4 MW. Vyrobené teplo sa bude rozvádzať súčasnými rozvodmi do sídlisk v Radvani a na Fončorde, neskôr aj do časti Podháj – spolu pre takmer 8400 domácností, škôl i nebytových priestorov. Túto tepelnú energiu bude dodávať súčasnému dodávateľovi (BBES, a.s.) na ďalšiu distribúciu. Projekt je súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie a modernizácie sústavy zásobovania teplom v Banskej Bystrici. Jeho hlavným cieľom je diverzifikácia a stabilizácia palivovej základne, ako aj udržanie, resp. zníženie nákladov na dodávku tepla.

Výroba tepla a elektrickej energie na báze biomasy je oblasťou, v ktorej RWE Innogy vidí veľkú budúcnosť.„Tešíme sa, že sme týmto projektom urobili na Slovensku prvý krok k dosiahnutie našich cieľov. Tento projekt je súčasne prínosom k zlepšeniu ovzdušia v Banskej Bystrici a okolí, čo sa týka emitovania CO2,“ konštatoval konateľ KA Contracting SK Miroslav Michalec. Stavebná dokumentácia k tomuto projektu bola zo strany Mesta Banská Bystrica skontrolovaná a schválená a v týchto dňoch bolo vydané aj stavebné povolenie. Výstavba zdroja tepla na biomasu si zo strany koncernu RWE vyžiada investíciu vo výške cca 5 mil. eur.

Ide o prvý rozsiahly projekt RWE v oblasti výroby energie na území Slovenska. „Nadväzuje na naše dobré skúsenosti vo viacerých krajinách. Len v susednej Českej republike vybudoval RWE prostredníctvom KA Contracting obnoviteľné zdroje tepla v niekoľkých mestách,“ deklaroval záujmy RWE na Slovensku Norbert Schürmann, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Východoslovenskej energetiky a.s. (VSE).

N. Schürmann tiež potvrdil, že RWE bude vo výstavbe projektov na báze obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku pokračovať. „Rozbehnuté sú viaceré projekty na východe Slovenska a naďalej hľadáme príležitosti na investície,“ dodal.

„Nový zdroj tepla prispeje k ozdraveniu životného prostredia a zužitkovaniu drevnej štiepky, ktorej je v našom regióne dostatok“, konštatuje primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor a dodáva, že výstavba zdroja v Radvani je ďalším krokom k napĺňaniu koncepcie rozvoja tepelnej energetiky, podľa ktorej má Banská Bystrica postupne dospieť k výrobe šesťdesiatich
percent tepla z biomasy.