upvsk-eu

Digitalizácia fondu Úradu priemyselného vlastníctva SR

Úrad priemyselného vlastníctva SR podpísal začiatkom roka s Ministerstvom kultúry SR, ako Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre OPIS, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Digitálny fond Úradu priemyselného vlastníctva“ vo výške 1 328 840,49 EUR. Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2. – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Hlavným cieľom projektu je digitalizácia fondu Úradu priemyselného vlastníctva SR. Zdigitalizované budú dokumenty súvisiace s konaním o priznanie priemyselno-právnej ochrany, od podania prihlášky až po udelenie ochrany. Po skončení implementácie projektu bude do digitálnej podoby prevedených takmer 92 000 objektov, z ktorých viac ako polovica by mala byť prístupná verejnosti prostredníctvom online dostupnej elektronickej služby.

Pre dosiahnutie tohto stavu bude na ÚPV SR zriadené digitalizačné pracovisko, pričom práce na projekte sa začínajú už v týchto dňoch a celý projekt by mal byť ukončený najneskôr do konca marca 2015. V doterajšej histórii úradu je tento projekt považovaný za jeden z najrozsiahlejších a finančne najnáročnejších.