Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, na základe požiadavky mesta Banská Bystrica, v roku 2010 dočasne odstránilo zákaz vjazdu do svojho areálu, čím sprejazdnilo komunikáciu pre majiteľov domov susediacich s múzeom. Požiadavkou mesta Banská Bystrica bolo sprejazdniť komunikáciu na niekoľko týždňov, no trvá to až do dnešných dní.

Múzeum SNP muselo v roku 2012 uvoľniť značné finančné prostriedky na opravu komunikácie poškodenej vysokou frekvenciou dopravy, na ktorú určená komunikácia nebola dimenzovaná. Nedisciplinovanosť vodičov rovnako spôsobuje neustále poškodzovanie zelene tým, že parkujú aj na miestach, ktoré na to nie sú určené. Tiež dochádza k poškodzovaniu majetku štátu v správe múzea. Navyše dochádza k ohrozovaniu návštevníkov múzea, pretože komunikácia slúži aj k ich vstupu do expozície múzea.

Na začiatku roka 2013 bolo Múzeum SNP nútené pristúpiť k rozhodnutiu a obnoviť pôvodné značenie so zákazom vjazdu, co však vodiči nerešpektujú. Z tohto dôvodu Múzeum SNP oznamuje, že dnom 16. januára 2013 uzatvára komunikáciu aj pevnými prekážkami pre všetky motorové vozidlá.