Tak znie názov projektu, s ktorým uspela banskobystrická samospráva v grantovom programe vyhlásenom Nadáciou Ekopolis v súvislosti s medokýšom na Štiavničkách. Pilotný projekt  je založený na spolupráci obyvateľov s mestom a ich ochote podieľať sa na obnove zničených priestorov určených verejnosti. Podpora z grantu predstavuje sumu 6 000,- €, z ktorej bude financovaná komplexná úprava terénu a nákup materiálu na obnovu altánku. Mestské lesy, s.r.o. Banská Bystrica do projektu poskytnú sadenice drevín. Mesto zo svojho rozpočtu o. i. prispeje aj na nákup parkového mobiliáru.

Prírodný prameň Medokýš medzi plážovým kúpaliskom a plavárňou Štiavničky sa stal pre neudržiavané prostredie predmetom opakovanej kritiky Banskobystričanov. Dôvodom bol najmä neporiadok v okolí inak obľúbeného prírodného prameňa. Problémom boli doteraz aj vlastnícke pomery pozemku, ktorý je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, o čom sme vás ešte vlani informovali… „Pozemok stále patrí cirkvi, ale tí dali súhlas s projektom a v súčasnosti prebiehajú aj ďalšie rokovania ohľadne participácie Rímskokatolíckej cirkvi na projekte,“ informovala BBonline.sk tlačová tajomníčka primátora – Martina Brisudová.

Aktuálne možno vodný prameň nájsť pod dreveným altánkom s pozemkom vo výmere 4 733 m2. Po úpravách tohto priestoru sa mestská samospráva bude o  pozemok starať a jeho zveľaďovaním zabezpečí vytvorenie novej oázy pokoja a oddychu pre verejnosť.

„Banskobystričania môžu v upravenej oddychovej zóne aktívne tráviť svoj voľný čas a relaxovať. Dovtedy však počítame s ich návrhmi a pomocou pri úprave lokality. Priestor na vyjadrenie názorov verejnosti bude napríklad 12. mája t.r. v areáli Základnej školy Spojová. Dovtedy mesto uskutoční terénne úpravy ako základ pre ďalší rozvoj tejto zóny. Už v blízkej budúcnosti tam môžu pribudnúť lavičky, zeleň, upravené prístupové chodníky alebo nová oáza pokoja pre seniorov. Bezbariérový prístup umožní využitie upraveného areálu aj telesne postihnutým občanom,“ hovorí primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

V blízkosti Medokýša je plánovaná cyklotrasa, v rámci ktorej bude vynovený priestor pre milovníkov cykloturistiky označený ako zastávka na oddych. Aj preto mesto Banská Bystrica oslovilo ako partnera projektu Občiansku cykloiniciatívu (OCI BB).

Projekt Bystričania, obnovme si Medokýš! potrvá šesť mesiacov a je rozdelený do troch etáp:

1. etapa – Komunikácia s užívateľmi upravovaného priestoru  (apríl – máj)

Dôležité bude stretnutie s verejnosťou, ktorého cieľom je získať nápady na praktické využitie priestoru. Zároveň svoje námety a ponuky na pomoc môžu obyvatelia zasielať aj elektronicky: medokys@banskabystrica.sk . Projekt počíta nielen s účasťou obyvateľov mesta, ale vítaná je aj pomoc podnikateľských subjektov pôsobiacich v meste. Výsledkom spolupráce bude harmonogram aktivít a prehľadný plán navrhovaných úprav. Prvé verejné stretnutie je plánované v Základnej škole Spojová v Banskej Bystrici 12. mája 2011 o 16.30 hod. Prvá etapa potrvá 6 týždňov.

2. etapa – Vlastné úpravy verejného priestoru  (máj – september)

Revitalizáciu priestoru zastrešia odborné organizácie mesta (ÚHA, ZAaRES, Mestské lesy, a.s.). Pomocné práce budú v réžii dobrovoľníkov a aktivačných pracovníkov. Pôjde najmä o vyčistenie a  úpravu terénu, výsadbu zelene, natieranie konštrukcie altánku ochrannými a vonkajšími nátermi, úpravu prístupových chodníkov, osadenie stojanov na bicykle, smetných košov, lavičiek, označenie priestoru a. i.

3. etapa –  Ukončenie projektu  (september)

Slávnostné ukončenie projektu je plánované na september a budú ho sprevádzať sprievodné  podujatia pre verejnosť, do ktorých sa budú môcť zapojiť všetci obyvatelia mesta.

Po skončení projektu bude tento priestor mesto využívať nielen na relax a oddych, ale aj na rôzne aktivity organizované v spolupráci s občanmi. Dohľad nad poriadkom a ochranu upravenej lokality bude zabezpečovať mestská polícia.