Začnem asi tým ,čo pravdepodobne väčšina obyvateľov Banskej Bystrice ani netuší. Okrem toho, že tu máme volených poslancov do Mestského zastupiteľstva, máme tu v BB aj Výbory pre mestské časti a Občianske rady (OR). Výbory sú vlastne skupiny poslancov MsZ zvolených za jednotlivé mestské časti ( volebné obvody-VO), ktorých máme v BB celkom 7.

Občianske rady sú združenia občanov (podnikateľov) bývajúcich (podnikajúcich) v danej mestskej časti. A prečo to takto vlastne rozpisujem? Lebo podľa návštevnosti zasadnutí OR a zapájania sa do ich činností to vyzerá tak, že o nich väčšina obyvateľov ani netuší.

A prevdepodobne netušia ani to, že každá mestská časť dostáva z mestského rozpočtu nemalú čiastku na bežné výdavky činnosti svojich obyvateľov a to konkrétne 1,25 EURA/ obyvateľa ročne (do konca roku 2013 to bolo 1,50 ). Možno sa Vám to zdá málo, ale keď to vynásobite, vyjdú celkom zaujímavé čísla, napríklad Fončorda takmer 30.000 EUR a Sásová viac ako 34.000…

Okrem toho, každá mestská časť disponuje rozpočtom 30.000 EUR ročne (rok 2013) na kapitálové výdavky, zjednodušene, výstavbu a investície.

Všeobecno záväzné nariadenia a štatúty celkom presne popisujú pravidlá využívania týchto prostriedkov. Rozhodujú o nich poslanci za daný obvod, mali by však, ak chcú byť poslancami aj naďalej, načúvať hlasu obyvateľa, pokiaľ ten príde samozrejme na rokovanie OR. Alebo si môžte založiť občianske združenie a prostredníctvom neho o príspevok žiadať.

Výbory, teda poslanci, majú predkladať plán investícií a akcií, na ktoré tieto finančné prostriedky použijú. Rovnako tak majú predkladať ročné vyúčtovanie.

Aká je skutočnosť?

Ročný plán na rok 2013 predložili poslanci za obvody 2,4,5,7. Detailné vyúčtovanie za rok 2012 opäť len 2,4,5,7 a to isté sa opakuje aj za prvý polrok 2013.

Možno neviete, ktoré mestské časti mám na mysli, tu sú:

číslo VO: Mestské časti:
1 Stred mesta (centrum)
2 Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Kostiviarska, Karlovo
3 Senica, Šalková, Majer, Uhlisko
4 Iliaš, Rakytovce, Kremnička, Kráľová, Podháj
5 Radvaň
6 Fončorda
7 Sásová, Rudlová

Poďme si ale skôr všimnúť, ktorí poslanci tak nekonajú: Poslanci za VO 1,3 a 6 nepredložili ani plán, ani podrobné vyúčtovanie, na čo a koľko peňazí použili. Z webovej stránky mesta http://mesto.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=81038 sa nakoniec dozviete, že poslanci za VO 1 použili z rozpočtovaných 16.220 EUR vo svojom obvode LEN 195 EUR!!! Že by v centre mesta nebolo čo riešiť?

Poslanci za VO 3 (Senica, Šalková, Majer, Uhlisko)  a VO 6 ( Fončorda ) zase nepovažovali za potrebné rozpísať, na čo presne šli peniaze a koľko.

To boli fakty o bežných výdavkoch, teda na organizovanie spoločných akcií.

Bohužiaľ, na uvedených stránkach sa už málo dočítame presné informácie o investičnej časti za jednotlivé volebné obvody. Doklady sú identifikované číslami a ani po veľkej snahe som cez iMesto nedokázal zistiť, čo sa presne vybudovalo.

Jedným som si ale istý. Že sa to nakoniec dozvieme, ale v rámci predvolebnej kampane do komunálnych volieb v novembri tohto roku. Tak ako nám to predvádzali predovšetkým smerácki poslanci už v minulosti. Celkom určite narazíme na oslavné články o tom, čo pre nás “vybavili” a ako sa pri tom nadreli. Samozrejme, nebudú chýbať budovateľské fotografie pred zhotoveným chodníkom, lavičkami, preliezkami a podobne. Či už s lopatou v ruke alebo bágrom v pozadí.

Dnes som na toto upozornil na zasadnutí MsZ a nakoniec bolo prijaté uznesenie, že na webe mesta bude detailne uvedené, na čo sa dané prostriedky použili. Som naozaj zvedavý, kedy sa tak stane.

Peniaze určené na obnovu našich mestských častí a organizovanie spoločenských podujatí sú nás všetkých, obyvateľov mesta a jednotlivých častí. Prestaňme preto veriť populistickým gestám tých, ktorí si na prezentácii výsledkov robia svoje “poslanecké pamätníky” a snažia sa nám naznačiť, že by to bez nich nešlo. Celkom určite by to šlo, museli by však prejaviť vôľu k participácii obyvateľov mestských častí priamo o rozpočte VO rozhodovať.

V tejto súvislosti dávam do pozornosti ešte jednu možnosť, ako pre svoje mesto môžte niečo urobiť. O dva dni, vo štvrtok, o 16.00 sa koná prvé fórum, na ktorom sa budú riešiť pravidlá pre výber účelu použitia 20.000 EUR v našom meste. Rozhodovať o tom nebudú poslanci ale obyvatelia nášho mesta. Ak Vám záleží na tom, kam ich investovať, určite príďte. Tu je link na pozvánku: http://www.banskabystrica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=46168 .

PS: Až po dokončení blogu som zistil, že link na súbory s vyúčtovaním dotácií nefunguje korektne, niekto kompetentný zasiahol a vloží tam komplexné informácie…teda, aspoň v to dúfam.

Autor blogu:

Miroslav Ivan

Občan Banskej Bystrice, ktorému nie je jedno v akom meste a v akej krajine žije. Zatiaľ stále verí, že môže prispieť k zlepšeniu života svojich detí a ďalších generácií na Slovensku. Člen strany SaS a tím líder pre Dopravu.