Naše mesto je dvoma masívmi – Urpínom a Laskomerom a severojužnou dopravnou trasou rozdelené na dve časti, tak, ako je aj mozog rozdelený na dve hemisféry.
Ľavú časť predstavuje nová časť mesta prevažne vybudovaná na území pôvodného kráľovského mesta Radvaň a pôvodných obcí Podlavice, Skubín, Kráľová, Kremnička, Iliaš a Rakytovce.
Pravá časť je tvorená historickým mestom a osídlením pozdĺž tokov Bystrice a Hrona, doplnená o novotvar v podobe koncentrovanej výstavby najväčšieho sídliska Rudlová- Sásová.
Obe časti majú nielen inú históriu vývoja, ale aj inú urbanistickú štruktúru.

2časti-komPravá časť je založená akoby na klasickom koncepte troj-, či štvorzubca. Tvorený je severnou radiálou (pozdĺž toku Bystrice), rudlovskou radiálou, východnou radiálou smerom na Brezno a mičinskou radiálou vedúcou na Uhlisko. Všetky štyri radiály vychádzajú z jedného bodu – Huštáku. Tieto radiály sú navzájom poprepájané a vytvárajú spolu radiálno-okružný systém mesta.

 Naproti tomu v ľavej časti sú nosné len dve kompozičné osi (západná: pozdĺž Tajovského potoka a južná: tvorená rýchlostnou komunikáciou smerom na Zvolen) a dopravný systém tu skôr vytvára mrežovú štruktúru. Tým sú tieto dve časti mesta jedinečné a hoci sú rozdielne svojou koncepciou tak, ako sú rozdielne a jedinečné i naše hemisféry, tak nie je možné, aby jedna bez druhej existovali. Spolu tvoria jeden funkčný organický celok navzájom sa doplňujúci.

Každé veľké mesto (nad 50.000 obyvateľov) sa člení na menšie jednotky z dôvodu zabezpečenia dostupnosti a kvality verejných služieb.
Najmenšou jednotkou mesta je obytný okrsok. Obytný okrsok má cca 2-5000 obyvateľov. Najmenší okrsok je spádovým obvodom materskej škôlky a pre základnú školu je optimálny okrsok s cca 5.000 obyvateľmi. Takýto okrsok by mal mať aj vlastné nákupné centrum.
Okrsky vytvárajú spolu mestské štvrte. Mestská štvrť je územie koncentrovanej zástavby, mala by mať cca 15-20.000 obyvateľov a mala by poskytovať základné zdravotné a sociálne služby.
K veľkým mestám patria zväčša i včelenené pôvodne samostatné obce – miestne časti. Miestne časti spolu s mestskými štvrťami vytvárajú jeden spoločný mestský obvod. Pričom vybavenosť pre miestne časti je koncentrovaná prevažne do mestskej štvrte. Každý mestský obvod by mal mať i strednú školu.
Mestské obvody spolu tvoria mesto, ktoré zabezpečuje centrálne celomestské funkcie ako napr. divadlo, vysoká škola, nemocnica a pod…
Ak túto mestskú typológiu chceme aplikovať na naše mesto, môžeme ho rozdeliť na 4 mestské obvody. Dva v ľavej časti mesta – z toho jeden obytný Západný, tvorený mestskou štvrťou Fončorda a miestnymi časťami Podlavice a Skubín a areálom celomestkej vyššej školskej, športovej a zdravotníckej vybavenosti (Štiavničky, UMB, nemocnica), ktorý môžeme pomenovať Novým mestom. Druhý mestský obvod je polyfunkčný Južný, tvorený mestskou štvrťou Radvaň- Kráľová a miestnymi časťami Iliaš, Kremnička a Rakytovce.
V pravej časti sú tiež dva mestské obvody – Severný obytný, pozostávajúci s mestskej štvrte Rudlová-Sásová a miestnych častí Uľanka, Jakub a Kostiviarska. Druhý mestský, polyfunkčný- Východný obvod je tvorený mestskou štvrťou Staré mesto a miestnymi časťami Majer, Senica, Šalková.

uzemné členenieTakto sformované štruktúry mesta vytvárajú jasnú hierarchickú štruktúru, ktorá sa dá dobre a spravodlivo spravovať v prospech potrieb občanov a zároveň im umožňuje identifikovať sa s miestom svojho bývania.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.