Chcete vyššiu frekvenciu spojov MHD a ich lepšiu nadväznosť? Počkajme na PUM. Chcete bezpečnejšiu a rozumnejšiu dopravnú premávku? Chcete novú parkovaciu politiku? Počkajte na PUM. Od začiatku ako som sa stal mestským poslancom počúvam o tejto zázračnej skratke, ktorá sa stala všeobecným dôvodom prečo sa systémovo nerieši doprava. Na „spasenie“ čakáme pridlho a ešte čakať budeme.

Čo to je PUM?

Plán udržateľnej mobility.  Ide o veľmi dôležitý dokument. Je to strategický plán, ktorý má dať odpoveď na to, ako dlhodobo pokračovať v rozvoji mobility a dopravy. Má riešiť dopravné problémy a poskytnúť vyvážený a integrovaný rozvoj rôznych druhov dopravy. Na základe posúdení a analýz súčasného stavu má plán ponúknuť návod ako ďalej. V konečnom dôsledku nám môže pomôcť skvalitniť život v meste – mohli by sme sa cítiť bezpečnejšie, mať menej znečistený vzduch a prostredie, a celkovo rozumnejšie a atraktívnejšie mesto.

Pridlhý proces verejného obstarávania

2018
Už v roku 2018 sa začína rozprávať o udržateľnej mobilite. Nadácia Ekopolis v spolupráci s mestom Banská Bystrica realizovali viaceré stretnutia s obyvateľmi v rámci vykonávania auditu dopravy. V júni bola vydaná správa k auditu. Výsledky mali byť potom akýmsi podkladom pre prípravu PUM. Ešte v júni mesto vyhlásilo verejné obstarávanie vo veci zákazky na PUM.

2019
Úrad pre verejné obstarávanie preskúmava proces verejného obstarávania. Napokon mestu nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky pre viaceré pochybenia. V októbri mesto zruší použitý postup verejného obstarávania podľa § 57, ods. 1, písm. d) Zákona o verejnom obstarávaní. Proces sa musí opakovať.

2020
V apríli je vyhlásené opätovné verejné obstarávanie. Odhadovaná cena zákazky je 550 000 eur. V júli je zverejnená informácia o výsledku vyhodnotenia.

2021
Vo februári je oznámený výsledok obstarávania. Bolo prijatých 6 ponúk.  Cena zákazky je 320 000 eur. Je podpísaná zmluva o dielo so Žilinskou univerzitou. Projekt je rozdelený na tri etapy. Prvá ma byť ukončená do 1 roka. Druhá do 15 mesiacov a tretia do 18 mesiacov od nadobudnutia zmluvy. Znamená to, že prvá etapa mala byť ukončená do februára 2022.

2022
Mesto podpisuje s univerzitou dodatok k zmluve. Dohodli sa na predĺžení dodania PUM. Prvá a druhá etapa sa má ukončiť do konca júla 2022. Tretia etapa do konca roku 2022. Ukončenie zákazky sa tak posúva o polroka. Predĺženie lehôt bolo zdôvodnené pandémiou a odlišným správaním obyvateľov, čo by mohlo mať následok na uskutočnenie prieskumu a kalibráciu modelu.

Čakanie na Godota alebo kto je zodpovedný?

Je pravda, že obstarávacie procesy v štátnej správe a samospráve bývajú ťažkopádne a potrebujú svoj čas. Rozumiem aj objektívnemu argumentu – opatrenia kvôli pandémii ochorenia Covid-19. Napriek tomu si myslím, že proces obstarávania bol pridlhý. Prečo sa proces musel opakovať a kto je za to zodpovedný? Žilinská univerzita podpisovala zmluvu v čase, keď kulminovala druhá vlna pandémie. Nepredvídala už vtedy, že pandémia bude mať vplyv aj na prieskumy a dodanie diela v stanovenom termíne?

Som veľkým fanúšikom koncepčného plánovania a rozhodovania na základe dát a analytických výstupov. Plán udržateľnej mobility považujem za jeden z dôležitých dokumentov. Na druhej strane pravidelne počúvam od obyvateľov sťažnosti a podnety na MHD, parkovanie a celkovú dopravnú situáciu. Čas plynie neúprosne rýchlo a ľudia chcú zmeny. Myslím si, že sme prišli o drahocenný čas. Koľko bude trvať implementácia výstupov a ich zreálnenie?  Kedy pocítime zmenu kvality mobility a života v meste? Zatiaľ sa zdá, že čakáme na Godota.

Autor blogu:

David Kapusta

Doma študoval právo a v zahraničí financie. Živím sa ako daňový konzultant so zameraním na transferové oceňovanie. Nie som platený žiadnou organizáciou ani členom politickej strany. Som citlivý na nespravodlivosť a nebojím sa mať vlastný názor. Slúžim ako poslanec mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Som členom klubu nezávislých poslancov BBA. Angažujem sa, pretože chcem, aby sa nám tu žilo lepšie a verím v novú generáciu angažovaných ľudí vo verejnom živote.