Vo štvrtok 18.5.2023 bude zasadať Komisia mestského zastupiteľstva pre modernú samosprávu. Na programe má tri témy, pričom jednou z nich je aj úprava rokovacieho poriadku komisií.

Ja osobne do tejto debaty vstupujem s názorom, že by rokovania komisií mali byť o niečo transparentnejšie. Ich členovia predsa zastupujú mestské zastupiteľstvo resp. verejnosť. Vo výraznej miere sú členmi komisií práve poslanci zastupiteľstva. Mám za to, že verejnosť má právo vedieť, kto sa rokovaní zúčastňuje a ako na nich kto vystupuje.

Návrhy na zmeny rokovacieho poriadku

Navrhujem teda doplniť rokovací poriadok o nasledovné úpravy:

Zlepšenie  vykazovania štatistík

Paragraf 12 bod 1-c pozmeniť:
  • prezenčná listina – v zápisnici sa uvedie menovite, ktorí členovia boli prítomní, ktorí ospravedlnení a ktorí neprítomní

Súčasný stav: v niekotrých zápisniciach sa to už aplikuje, ale v niektorých sa uvádza len súhrnná štatistika (počet prítomných členov),  Situácia sa predsa len o niečo zlepšila na prelome rokov 2022 / 2023.  Na decembrovom stretnutí komisie pre modernú samosprávu som na tento problém upozornil a odvtedy sa účasť členov predsa len vykazuje konkrétnejšie,. Ale napriek tomu si myslím, že by sa takýto postup mal potvrdiť aj v rokovacom poriadku.

Paragraf 10 bod 5 doplniť:
  • v prípade, že hlasovanie neprebehlo jednohlasne, sa v zápisnici uvedie menovite, ktorý člen ako hlasoval (kto bol PROTI, ZA, ZDRŽAL SA, resp. nehlasoval).

Súčasný stav: zapisuje sa len výsledná štatistika, koľko členov bolo ZA, PROTI resp .ZDRŽALI SA pri prijímaní uznesení. Voliči si teda nemôžu urobiť vlastnú predstavu, ktorý poslanec (alebo vo všeobecnosti ktorý člen komisie) ako zastupoval verejnosť.

Vyhotovenie a zverejnenie zvukových alebo obrazových záznamov

Navrhujem doplniť Paragraf 12  o body:

  • na každom zasadnutí komisie sa vyhotoví audiozáznam. Vyhotoví ho sekretár komisie alebo iná osoba poverená mestským úradom.
  • Sekretár komisie zverejní audiozáznam z rokovania do troch pracovných dní od konania zasadnutia.
  • na rokovaní komisie môže byť slovo udelené len takým občanom, ktorí súhlasia s voľným šírením takto vyhotovených záznamov. To platí tak pre členov komisie, zamestnancov mestského úradu,  ale aj iných prítomných hostí vrátane verejnosti.
  • všetky tri spomenuté body sa netýkajú situácie, keď komisia prijme uznesenie, že dané rokovanie komisie je neverejné

Zdôvodnenie:  V poslednej dobe sa často hovorí o akomsi „inteligentnom vládnutí“, Takéto vládnutie by malo byť založené na faktoch a argumentoch. Ak ale argumenty nie sú verejne  dostupné, aj uznesenia prijímané na ich základe sú potom pred verejnosťou spochybniteľné. Komisie sa pritom nerozprávajú o „fazuľkách“ ale vydávajú odporúčania pre orgán, ktoré má na starosti 100-miliónový rozpočet (mestské zastupitelstvo). Rozhodnutia komisie by sa teda mali prijímať na základe názorov, ktorú sú verejne dostupné, a nie na základe vyhlásení, ktoré na konci komisie odnesie vietor…

Môže si verejnosť nahrávať priebeh rokovania?

S takouto otázkou som sa obrátil v novembri roku 2019 na organizáciu Transparency Intenrational. Odpísal mi právnik Ján Ivančík:

Pri komisiách je situácia o čosi zložitejšia oproti zasadnutiam obecného zastupiteľstva, nakoľko ich verejnosť, resp. neverenosť určujú predpisy obce (najmä rokovací poriadok obecného zastupiteľstva). Našim odporúčaním však je, aby boli komisie zásadne verejné, nakoľko ide o možnosť zvýšenia transparentnosti v samospráve.

V prípade, ak sú komisie verejné, podľa nášho názoru by sa na ne mali aplikovať závery judikatúry (napr. rozhodnutie Ústavného súdu SR zo 6. 10. 2010, sp. zn. II. ÚS 255/2010-27) o tom, že ochrana súkromia poslancov ako verejných funkcionárov by mala ísť do úzadia v komparácií s verejným záujmom (samozrejme, pri vykonaní testu proporcionality – teda vo vyváženej miere). Sumárne by teda malo byť zákonné vyhotovovať si audio, resp. audiovizuálne záznamy z verejných komisií obecného zastupiteľstva. Pri neverejných komisiách by však záver mal byť zrejme opačný.

Mestský úrad taktiež disponuje akousi právnou analýzou na túto tému. Povedal nám o nej predstaviteľ mestského úradu na aprílovom zasadnutí komisie.

Citát zo zápisnice:

Z pohľadu GDPR bola požiadavka odkonzultovaná so spoločnosťou osobnyudaj.sk
(zodpovedná osoba mesta za GDPR). Spoločnosť neodporúča zverejnenie takého záznamu, nakoľko rokovania sú verejné a účastníkmi komisie nie sú iba poslanci. Záznamy by bolo možné zverejniť iba v prípade súhlasu zúčastnených. 

Dňa 3. mája som si z mestského úradu vyžiadal celú právnu analýzu ale zatiaľ mi ju neposlali (vyžiadal som si ju len neformálnou cestou, prostredníctvom emailu). Bolo by podľa mňa správne, aby ju mestský úrad zverejnil ešte pred samotnou diskusiou o rokovacom poriadku. Členovia komisie by si mali mať možnosť pozrieť aj argumenty samotnej analýzy, nielen jej závery.

Každopádne, problém s účasťou neposlancov sa vyrieši vyššie spomenutými zmenami rokovacieho poriadku.

Výzva primátora na skrátenie rokovaní komisií

Na februárovom zasadnutí zastupiteľstva sa primátor prihovoril poslancom týmito slovami:

Zvnútra úradu máme postrehy, pripomienky alebo teda aj žiadosti zo strany
zamestnancov k organizačnému poriadku, teda komisii a vôbec k tomu ako komisie fungujú čo sa týka dĺžky trvania komisií, zaraďovania bodov do programu atď. Sú tu sťažnosti zo strany sekretárov komisií.

Chcel by som požiadať, aby sme naozaj tie komisie viedli v zmysle rokovacieho poriadku komisií tak, aby sme ich neprimerane nepredlžovali a nevytvárali tak zbytočné napätie. Chcel som pôvodne zvolať poradu predsedov týchto komisií, ale sme tu teraz všetci tak myslím si, že si to môžeme povedať a rád si teda vypočujem aj vaše názory na túto tému.

Moja osobná skúsenosť je taká, že najdhšie vstupy na komisiách majú práve predstavitelia mestského úradu. Niekedy trvajú aj niekoľko desiatok minút. Takýmto situáciám by sa predišlo, ak by mestskí zamestnanci nahradzovali svoje vstupy elektronickými materiálmi. Tie by  sa členom rozposlali dopredu a zverejnili by sa aj na webstránke mesta (tak to vlastne prikazuje aj dnešný rokovací poriadok). Mestský úrad teda môže k témam prirpavovať krátke reporty, alebo pokojne aj krátke videoprezentácie, ktoré si môže každý pozrieť ešte pred samotným zasadnutím.

Takýto postup umožní lepšiu konfrontáciu faktov. Členovia komisií si stihnú nad poznámkami z mesta sadnúť,  pripraviť otázky príp. osloviť nejakého ďalšieho odborníka. Nie je podľa mňa vhodné, ak sa človek rozhoduje (prijíma uznesenia) na základe argumentov, ktoré si vypočul tesne pred príjmaním rozhodnutia. To podľa mňa platí v súkromnom aj pracovnom živote, a malo by to podľa mňa platiť aj na rokovaniach komisií.

Ilustračné foto: anglická stránka o dialógu
By Shimer College – www.shimer.edu, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10268454

Autor blogu:

Tomáš Teicher

Aktivista, člen Komisie mestského zastupiteľstva pre modernú samosprávu.