Vážení poslanci mesta Banskej Bystrice,

v utorok 10. decembra 2013 budete schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní . V časoch, keď naše mesto nemá schválený rozpočet z dôvodu nedostatku zdrojov, v časoch, keď sme nútení zatvárať a predávať školy, v časoch, keď nie sú peniaze na kultúru ani šport, v časoch, keď stav mestských ciest a chodníkov je v zúfalom stave, by malo byť pre mestskú pokladnicu dôležité každé jedno jediné euro.

Významnou zložkou príjmu mestského rozpočtu v tomto kontexte sa môže stať aj zisk z parkovacích automatov, čomu v súčasnosti tak nie je.  Vaším rozhodnutím však tomu tak môže byť!

Aká je súčasnosť – parkovné vyberá iný subjekt (EEI) :

diagram Parkovanie v Banskej Bystrici_suc

Uvedené sumy vychádzajú zo zdrojov uvedených v diagrame ale aj zo samotnej dôvodovej správy, na základe ktorej budete rozhodovať. Nejedná sa o žiadnu fikciu alebo odhad.  Uvedený diagram presne a hodnoverne vyjadruje usporiadanie súčasných zmluvných vzťahov a vyvracia názor, že mesto Banská Bystrica má zmluvné záväzky so spoločnosťou EEI. Mesto má zmluvný vzťah iba so svojou dcérskou spoločnosťou MBB a.s. (netýka sa rezidenčného parkovania, ktorého význam pre rozhodnutie však nie je určujúci).

Sumu 40 000 €, ktoré mesto inkasuje v súčasnom systéme výberu parkovného voči príjmu 533 000€  v prospech spoločnosti EEI inkasujúcej parkovné, nebudem rozoberať. Iste, EEI má náklady súvisiace s výberom parkovného, za rok 2012 je uvádzaná čiastka vo výške 130 000 €. Tiež sa hovorí o investícii, ktorú tento subjekt má realizovať v ročnom prepočte 138 888 €, ktorú tiež nebudem rozoberať, keďže jej zmluvná viazanosť je veľmi vágna. Navyše bez žiadnej zmluvnej pokuty v prípade nerealizovania  investície zo strany EEI.

Vážení poslanci, na čo si však dovoľujem významným spôsobom upozorniť je finančný zisk mestskej pokladnice za situácie, keby mesto vyberalo parkovné svojim menom na svoj účet, bez sprostredkovateľov a ďalších subjektov. Táto zmena bude pri konkrétnych vykázaných číslach roku 2012 vyzerať nasledovne:

diagram Parkovanie v Banskej Bystrici

Aby sa naplnil obsah hore uvedeného navrhovaného stavu – t.j. namiesto súčasného príjmu vo výške 40 000€ dostať do mestskej kasy viac ako 480 000€ ročne – je potrebné, aby ste vy, vážení poslanci prijali formou pozmeňujúceho návrhu nové znenie § 9 predloženého VZN, a to v nasledujúcom znení:

㤠9

Spôsob zabezpečenia prevádzky a odplaty za prevádzku

1) Prevádzku parkovacích miest v zóne plateného a rezidentského parkovania zabezpečuje mesto Banská Bystrica.

2) Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom mestského rozpočtu.

Ods. 3 pôvodného návrhu sa vypúšťa.“.

Keďže mesto Banská Bystrica má zmluvný vzťah iba so spoločnosťou MBB a.s., čo je spoločnosť vlastnená mestom, neexistuje relevantná právna obava zo zmeny vzťahu v popísanom zmysle. V prospech tejto zmeny hovoria navyše aj skúsenosti z minulosti, kedy mesto parkovné už vyberalo svojím menom a na svoj účet, čo je nakoniec aj praxou v nejednej inej obci.

Ďalším momentom jednoznačne hovoriacim za to aby parkovné vyberalo mesto svojim menom na svoj účet je nespochybniteľná výhoda mesta spočívajúca v skutočnosti, že mestá a obce nie sú platcami DPH ! Tento fakt dáva každému mestu a obci komparatívnu výhodu vyššieho výnosu o 20% voči akejkoľvek inej obchodnej spoločnosti, pokiaľ sa jedná o podobné sumy. Konkrétne v Banskej Bystrici by pri výbere parkovného za rok 2012 v sume 640 000 € od klientov ostalo v mestskej kase 107 000 € navyše, ktoré EEI na rozdiel od mesta musí odviesť štátu.

Vážení poslanci, v utorok urobíte významné rozhodnutie, ktorým rozhodnete o tom, či Banská Bystrica bude mať zisk z bežnej činnosti do svojho rozpočtu vo výške 480 000€ ročne alebo sa nič nezmení a príjem ostane vo výške 40 000€, teda ani nie v desatine z možného zisku.

Chcem veriť, že vám záleží na čo najvyššom výnose z parkovného pre naše mesto a argumentačná sila rozumného riešenia bude dostatočná na zmenu návrhu Dopravnej komisie Mestského zastupiteľstva zachovať súčasný t.j. pre mesto nevýhodný stav. Chcem veriť, že vaše rozhodnutie bude priateľské k nášmu mestu a nie k bratislavskej spoločnosti.

S úctou
Radovan Sloboda

V Banskej Bystrici 7. decembra 2013

Autor blogu:

Radovan Sloboda

Milujem šport a tenis je moja vášeň. Do politiky som vstúpil, aby bolo viac tých, ktorí chcú ľuďom slúžiť a nie žiť na ich úkor. Rád sa zabavím s priateľmi, nemám rád vypočítavých a bezcharakterných ľudí. Rešpektujem zásady a zodpovednosť.