Pán primátor, na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva ste na úvod rozpravy o financovaní školských zariadení povedali: „Možno by bolo pre nás pohodlnejšie vyriešiť to bezproblémovo, akceptovaním pripomienok, byť peknými, populárnymi. Ale my sme si vybrali ťažšiu cestu. Sme presvedčení, že spravodlivú a aj sociálne spravodlivú. Samozrejme sme ochotní niesť aj dôsledky za dopady našich rozhodnutí.“  Tu sú.

Správate sa ako Jánošík a možno vám to imponuje, lebo národ považuje Jánošíka za svojho hrdinu. Hrdinu a vzor, ktorý kradol a zbíjal. Jánošík vraj bohatým bral a chudobným dával. Vo vašom vnímaní sú súkromné školy tie bohaté a mestské sú tie chudobné. Preto chcete byť sociálne spravodlivý a vyrovnávať rozdiely. Lenže to sú mýty! Aj to o bohatých súkromných školách, (viac tu: https://sukromneskoly.blog.sme.sk/c/328188/9-mytov-o-sukromnych-skolach.html) aj to o Jánošíkovi – bol to obyčajný zbojník. Jánošík vraj mal svoju metódu, ako vymeriaval: od buka do buka. Za 330 rokov sme sa posunuli od buka k percentám. Vy ste použili 100% a 88%. Podstata sa ale nezmenila.

Predložili ste návrh VZN, ktorý rieši financovanie školských zariadení na mzdy a prevádzku. A zdôrazňujete, že ste pri návrhu vychádzali zo skutočných nákladov školských zariadení. Nákladov na mzdu a prevádzku. Na území mesta pôsobí 89 školských zariadení. Z toho je 53 v pôsobnosti mesta a 36 z nich ma iného zriaďovateľa. Pýtali ste sa tých 36 zariadení, aké majú prevádzkové náklady? Nás sa nikto nepýtal, a predpokladám, že ani ostaných 35 tiež nie. V rozprave na zastupiteľstve zaznelo, že mesto nediferencuje podľa zriaďovateľa ale podľa nákladov. Akým zázrakom má práve 53 zariadení v pôsobnosti mesta o 12% vyššie prevádzkové náklady ako všetkých 36 zariadení, ktoré majú asi zhodou okolností iného zriaďovateľa ako mesto? Rozhodli ste bez podkladov, že týchto 36 zariadení má o 12% nižšie náklady ako tých 53 zariadení v pôsobnosti mesta. Prečo? Lebo môžete a je to pre vás výhodné. Zákon vám umožňuje dať súkromným minimálne 88%, tak im dáte presne 88%, ani o chlp viac. Keby bolo v zákone napísané 66%, tak im dáte 66%. Tak neklamte, že je to podľa skutočných nákladov. Peniaze, ktoré rozdeľujete školským zariadeniam nie sú vaše, nezarobili ste ich. Poslal vám ich štát z podielových daní od všetkých občanov. A poslal vám ich v rovnakej výške pre všetkých 89 zariadení. A vy si z nich môžete oddeliť 12% a povedať: týmto 53 dáme na prevádzku 100% a týmto 36 musí stačiť 88%.

Áno, hovoríte, že mesto má veľké, staré budovy, o ktoré sa musí starať a súkromné zariadenia nemajú vlastné budovy. Správne. Na správu budov vám štát pošle ročne z podielových daní takmer milión eur. Súkromným zariadeniam pošle na správu budov 0 eur. A keďže nie sú vo vlastných budovách platia nájom. Platí 53 zariadení mestu nájom? Držme sa prosím podstaty: VZN je o peniazoch na mzdy a prevádzku. Kuchárka v súkromnej školskej jedálni má presne ten istí nízky tabuľkový plat ako kuchárka v mestskej školskej jedálni. Cena za elektrinu, vodu, plyn je presne taká istá pre všetkých. Alebo si myslíte, že súkromné zariadenia si vybavili u elektrární, vodární a plynárov o 12% nižšiu cenu energií?

Hovoríte, že: „ďalším rozdielom je, že nevyberáme poplatky“. Nechce sa mi veriť, že po toľkých rokoch a toľkých mojich opravách ešte stále nechápete, aký je rozdiel medzi školou a školským zariadením. Ak je to z nevedomosti, znova vám pripomeniem, že mesto prostredníctvom VZN rozdeľuje peniaze školským zariadeniam (materské školy, školské kluby, centrá voľného času, ZUŠ, školské jedálne…). Ak je to zámerné, je to vedomá lož. Vy predkladáte a podpisujete všetky VZN. A predložili ste a podpísali aj VZN, ktoré má názov: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. Vy neviete, čo podpisujete? Mesto vyberá v mestských školských zariadeniach poplatky!

Vráťme sa ešte na začiatok a váš tvrdohlavý postoj a náhlu zmenu názoru. Keď ste vypracovali návrh VZN, stáli ste si pevne za svojim návrhom a tvrdili ste, že na ňom nemienite nič meniť. K návrhu prišlo 234 pripomienok a medzi nimi určite aj pripomienka od cirkevných školských zariadení, ktorá bola vecne vyargumentovaná a odôvodnená. Pripomienky ste si určite riadne preštudovali, zvážili aj argumenty, ktoré odzneli na školskej komisii a po zrelej úvahe ste všetky pripomienky, aj cirkevných školských zariadení, zamietli. A zrazu, za par dní na zastupiteľstve prehlásite: „akceptujeme požiadavku cirkevného školstva“. Čo také sa stalo za tých pár dní? Žiadny nový argument od vtedy, ako ste ich pripomienky hodili do koša, sa neobjavil. Tak prečo táto náhla zmena postoja? Korupcia je v širšom zmysle poskytovanie alebo prijímanie prospechu aj bez (priameho) úplatku, spravidla osobou zastávajúcou nejakú funkciu. Prospechom môže byť napríklad aj úspech vo voľbách. Pán primátor, koľko podpisov vám máme položiť na stôl, aby ste akceptovali aj požiadavku súkromného školstva?

A teraz k tej vašej „sociálnej spravodlivosti“. Pár čísiel – matematika pre piaty ročník. Dotácia na jedného žiaka v mestskej školskej jedálni v roku 2017 bola 141,97 eur. V roku 2018 je to 117,29 eur. 117 je menej ako 141. V roku 2017 mesto zvýšilo príspevok rodiča na jedno jedlo v mestských školských jedálňach z 1,01 eur na 1,09 eur. 1,09 je viac ako 1,01. Takže v roku, keď má mesto historicky najvyšší príjem z podielových daní (takmer 10% tý nárast oproti predchádzajúcemu roku), mesto najskôr vyberie z vreciek občanov na poplatkoch za obedy viac a potom povie, že jedálne majú vyššie vlastné príjmy (rozumej od rodičov) a pridelí im nižšiu dotáciu. To je tá vaša „starostlivosť o všetky deti“ a „sociálna spravodlivosť“ v praxi.

Diskriminácia (znevýhodňovanie) je také konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom (skupinou ľudí, organizáciou) inak než s iným človekom (skupinou ľudí, organizáciou,) na základe jeho odlišnosti, pričom rozhodovanie o tom, či došlo alebo nedošlo ku diskriminácii, sa uskutočňuje na základe toho, či existuje príčinná súvislosť medzi znevýhodnením a použitím kritéria pre rozlišovanie. Aj pri laickom pohľade na prijaté VZN je zjavné, že jediným použitým kritériom pre rozlišovanie je to, do akého školského zariadenia dieťa chodí. Tento rozdielny prístup sa nedá zakryť. Ani vy, pán primátor, to nezakrývate. Uznávate, že súkromné školské zariadenia dostávajú o 12% na prevádzku menej ako mestské zariadenia s tým, že takto ušetrené peniaze použijete na budovanie športovísk a areálov škôl, ktoré môžu užívať všetky deti. Výborne, toto je presne princíp, ktorý nikoho nediskriminuje. Mesto vybuduje športovisko pre všetky deti v meste bez rozdielu. Prečo tento princíp neuplatníte aj pri dotácii na stravu v školských jedálňach?

Keď už máte tú možnosť a moc, rozhodovať o tom, komu dáte viac a komu menej na stravu a z takto ušetrených peňazí postaviť ihrisko, buďte aspoň férový. Keď budete pred voľbami strihať pásku na novom ihrisku alebo školskom areály, dajte tam aj tabuľku z nápisom: „Toto ihrisko bolo postavené z peňazí, ktoré mesto dostalo na prevádzku súkromných školských zariadení. Milé deti, namiesto obeda sa môžete prísť pohojdať.“

Ako ste sám povedali, pán primátor, „mohli ste byť peknými“. Ale nie ste. Opak pekného je škaredý. Je škaredé ako nakladáte s verejnými financiami.

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen Komisie MsZ pre vzdelávanie so záujmom o veci verejné