Jedným z cieľov podpory v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a udržateľného mestského rozvoja je podpora udržateľnosti zamestananosti v kultúrnom a kreatívnom sektore.
Výsledkom tohto cieľa by malo byť vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj kreativity, netechnologických inovácií a tvorby konceptov kreatívnych produktov a služieb s ekonomickou hodnotou ako stimulovanie podpory zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom sektore. Takéto priaznivé prostredie bude vytvorené prostredníctvom tvrdej infraštruktúry – zakladania miest nového typu – kreatívne centrá, inkubátory, huby, co-workingy vrátane technologického vybavenia formou transformácie existujúcej kultúrnej infraštruktúry. Táto infraštruktúra bude pokrývať všetkých 6 funkcií , ktoré sa týkajú kreatívneho priemyslu podľa Essnet Culture Report: kreatívna tvorba, produkcia, diseminácia/distribúcia, preservácia, vzdelávanie a management. Ďalej prostredníctvom mäkkej infraštruktúry:
• formou 1) budovania kapacít – prenos poznatkov, konzultácie a workshopy zamerané na netechnologické inovácie a podnikateľské zručnosti, sieťovanie a vytváranie synergií medzi rôznymi kultúrnymi trendmi a organizáciami, tvorivými talentami a tiež kreatívnymi MSP, ďalej v synergii a komplementarite s OP Výskum a inovácie
• formou 2) inkubačných aktivít (jedná sa o podporu budúcim kreatívnym podnikateľom, umelcom, tretiemu sektoru, absolventom SŠ a VŠ s cieľom vstupu na trh),
• a tiež formou 3) rozvoja dopytu – zvyšovanie povedomia o kultúrnych a kreatívnych produktoch a službách (eventy, propagácia, služby zákazníkom, konferencie, prehliadky, veľtrhy, kampane).
Naše mesto je plné kreatívnych ľudí, plné rôznych kultúrnych a kreatívnych podujatí. Mnohí odborníci a kreatívni ľudia tu však nevedia nájsť uplatnenie a mnohí, a hlavne mladí ľudia, odchádzajú do zahraničia.
Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu je pre naše mesto jednou z veľkých príležitostí, ako tu udržať mladých a kreatívnych ľudí a ako pre nich vytvoriť pracovné miesta a podmienky pre kreatívnu tvorbu.
Možno práve areál Slovenky by bolo omnoho (pre občanov mesta) užitočnejšie, ak by sa prebudoval na centrum kultúrneho a kreatívneho priemyslu a poskytoval by na jednom mieste komplexné služby v oblasti umenia, architektúry, dizajnu, audiovízie, filmu, reklamy …občanom mesta i celému regiónu.
Určite je táto oblasť oprávnenou oblasťou aktívneho sa zapojenia verejnosti, občanov, ľudí s nápadmi, do využitia tejto príležitosti pre zvýšenie prosperity a príťažlivosti nášho mesta. Bolo by potrebné zaangažovať do prípravy udržateľnej stratégie rozvoja mesta, čo najviac tvorivých a invenčných ľudí, ktorí by dokázali vytvoriť zmysluplné využitie potenciálu mesta pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.