Kódex blogera BBonline.sk je súhrn práv a povinností blogera a portálu BBonline.sk prevádzkovaným spoločnosťou REGIONAL MEDIA, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“). V prípade nerešpektovania kódexu blogera má prevádzkovateľ právo vymazať článok a pri opakovanom alebo obzvlášť hrubom porušení vymazať celý blog narušiteľa.

1. Bloger je autor uverejňujúci články na portáli bbonline.sk/blog, prevádzkovaným spoločnosťou REGIONAL MEDIA, s.r.o. a registráciou súhlasí s Pravidlami používania, ochrany osobných údajov a využívania súborov cookies portálu BBonline.sk.

2. Bloger nesie pri svojej publikačnej činnosti plnú zodpovednosť za dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky. Bloger berie na vedomie, že portál BBonline.sk nepreberá zodpovednosť za obsah jeho príspevkov.

3. Bloger je povinný publikovať pod vlastným menom a je povinný vyplniť svoj profil a zverejniť svoju viditeľnú fotografiu. V prípade podozrenia je povinný prevádzkovateľovi hodnoverným spôsobom preukázať svoju identitu. V prípade zistenia, že bloger publikuje pod cudzím menom alebo falošným menom, alebo nesplnil podmienku uverejnenia fotografie, bude blog zmazaný.

4. Vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ povoliť publikovanie pod pseudonymom, v prípade, že si to vyžaduje charakter zverejňovaných informácií. Publikovať pod iným ako vlastným menom môže bloger iba po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom.

5. Bloger súhlasí, že s jeho dielom môže prevádzkovateľ ďalej nakladať. Autor poskytuje prevádzkovateľovi nevýhradnú, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzenú licenciu na použitie textov nachádzajúcich sa v blogoch.

6. Bloger sa vyvaruje urážlivých výrokov a nezverejňuje nepravdivé informácie.

7. Bloger nemôže využívať blog na priamu alebo skrytú propagáciu výrobkov, firiem a služieb či inú propagáciu, z ktorých by mal bloger prospech.

8. Bloger ctí autorský zákon a nevyužíva fotografie, videá, texty a iné materiály, ku ktorým nemá súhlas autora alebo nie sú jeho dielom.

9. Bloger nemôže využívať blogy na umiestňovanie reklamy alebo odkazovať na internetové stránky, ktoré priamo nesúvisia s témou diskusií.

10. Bloger má právo na slobodu prejavu.

Kódex blogera BBonline.sk platný k 9.4.2013.

Autor blogu:

BBonline.sk

Som admin. Som ten, kto keď sa naštve, tak celý portál vypne. Som ten, bez ktorého by sa ani písmeno na tomto portáli nepohlo. Som, kto som, ale hlavné je, že BBonline.sk čítate a preto som ja aj moji kolegovia tým, čím sme. Sme, kto sme, ale podstatou tejto podstaty je, že BBonline.sk má admina, ktorý občas tiež napíše voľajaké tie technické informácie.