Svoj voľný čas považujem pri súčasnom pracovnom vyťažení za veľmi vzácny a nezmyslami sa nikdy nezaoberám, rovnako ako ich autormi a šíriteľmi. Nedá mi však nereagovať a svoj čas predsa len nevenovať jednému z bystrických expertov, ktorý bloguje, samozrejme, ako vždy so záujmom o veci verejné. Tentokrát reagujem ako člen predstavenstva Dopravného podniku mesta Banská Bystrica na blog zverejnený na internetovom portáli BBonline Tomášom Teicherom s názvom “Tomáš Teicher: Kto zaplatí autobusovú stanicu ak nie mesto?“

Keď niekomu chýba základné ekonomické vzdelanie

Záujem o veci verejné a primeraná miera ingerencie je nepochybne vítaný prvok fungujúceho systému demokratických inštitútov. Očakával by som (a určite nielen ja), aby tí, ktorí sa pod záštitou tohto záujmu verejne prezentujú, mali aspoň bežné vedomosti. Ani nie tak o téme, o ktorej verejne píšu, ale aspoň o základných ekonomických a právnych inštitútoch, ktoré sú imanentnou súčasťou elementárnej mentálnej výbavy každého z nás bez ohľadu na vzdelanie a spoločenské postavenie.

Keď pán Tomáš Teicher vo svojom blogu analyzoval úverové zaťaženie Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, ostal som chvíľu zaskočený nad toľkými nezmyslami vyprodukovanými v jednom odstavci. To, čo ma však zarazilo úplne najviac bola skutočnosť, že tieto nezmysly nevyplývali z nedostatku informácií o danej téme, ale boli markantným prejavom “autorovej“ ekonomickej nevzdelanosti.

Poďme k veci

Pán Teicher v predmetnom blogu uvádza:

„Zmluva o prenájme nie je zverejnená, ale niektoré iné zmluvy Dopravný podnik na svojom webe sprístupňuje. Platí to aj o pôžičkách uzavretých v banke VUB. Na webe podniku je napríklad zmluva zverejnená v decembri 2017, v ktorej sa píše o úveroch v celkovej hodnote 1.45 milióna eur. Môže mestský podnik vysvetliť, na čo budú tieto peniaze použité? Ja zaujímavé porovnať si, koľko si dopravný podnik požičiaval v minulosti, a koľko si požičal len nedávno,  v závere minulého roka. Kým v minulých rokoch sa výška úveru držala okolo sumy 200 tisíc eur, v decembri 2017 narástla tabuľka úverov na súčet 1.45 milióna eur. Pre porovnania pripájam aj náhľady z týchto zmlúv. Prvý scan je z februára 2017 (úver 250 000), druhý scan je z decembra 2017 (úver spolu 1.45 mil. eur). Dátumy zverejnenia zmlúv sú 21.2  a 1.12.2017)“.

Objasnime si pojmy

Áno pán Teicher. Na Vašu otázku, či môže mestský podnik vysvetliť, na čo budú peniaze použité Vám rád odpoviem. Vami uvádzaná tzv. pôžička (samozrejme sa nejedná o žiadnu pôžičku, ale o kontokorentný úver, čo sú dva dosť rozdielne právne inštitúty) vo výške 1,45 milióna eur, nebude použitá NIKDY na NIČ. Takýmto kontokorentným úverom a ani pôžičkou, Dopravný podnik mesta Banská Bystrica zaťažený nie je, a ani nebol.

Vzhľadom na skutočnosť, že v dôsledku Vašej ekonomickej nevzdelanosti a z toho plynúcich nezmyslov o úverom zaťažení Dopravného podniku pôžičkou vo výške 1,45 miliónov eur nepriamo osočujete nielen vedenie DPMBB, ale aj všetkých zamestnancov, ktorí sa podieľajú na jeho ekonomickom chode, rád Vám vysvetlím fungovanie základných úverových inštitútov.

Čo je to kontokorentný úver?

Vami zverejnená tabuľka je vystrihnutou časťou Dodatku č. 10 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1048/2010/UZ, ktorý dňa 01.12.2017 uzatvoril Dopravný podnik mesta Banská Bystrica so Všeobecnou úverovou bankou. Teda, nejedná sa o žiadnu pôžičku, ale o dodatok k bežnému kontokorentnému úveru.

Teraz Vám na príklade bežnej platobnej debetnej karty vysvetlím, čo je to kontokorentný úver. Predstavte si, že máte svoju debetnú platobnú kartu, prostredníctvom ktorej môžete realizovať rôzne platobné operácie z Vašich finančných prostriedkov uložených na Vašom osobnom účte. V prípade, že tieto Vaše peňažné prostriedky miniete, môžete používať platobnú kartu aj naďalej s tým, že “pôjdete“ do tzv. debetu (mínusu), a to do výšky, ktorú ste si dohodli so svojou bankou. Uvedené peňažné prostriedky ste povinný v bankou stanovenej lehote dorovnať do výšky prečerpanej sumy. Zdôrazňujem, debet čerpať môžete a nemusíte.

Poďme k úplným informáciám

Na obdobnom princípe je teda založený aj kontokorentný úver.  Každý rozumný a obozretný hospodár, ktorý nechce vystaviť svoju spoločnosť akémukoľvek finančnému a platobnému riziku uzatvára dnes (ak spĺňa finančné predpoklady a ukazovatele) kontokorentný úver, ktorý v prípade nevyhnutnej potreby môže (samozrejme nemusí) čerpať v dohodnutom termíne a v dohodnutej výške na preklenutie dočasnej potreby.

Aby sme nevystavili, v prípade teoreticky možnej prechodnej finančnej nepriazne, Dopravný podnik riziku, dohodli sme si v príslušnej banke možnosť čerpať prostredníctvom schváleného kontokorentného úveru peňažné prostriedky do výšky 250.000 eur. (viď Vaša vystrihnutá tabuľka). Zdôrazňujem, možnosť čerpať. Následne sme tento úverový rámec dodatkom navýšili na možnosť čerpania až do sumy 500.000 eur.  Pričom túto, opäť zdôrazňujem, možnosť čerpať do uvedenej výšky sme si obmedzili do dňa 31.05.2018. Odo dňa 01.06.2018 do dňa 31.08.2018 sme si túto možnosť čerpať obmedzili na sumu 400.000 eur. Odo dňa 01.09.2018 do dňa 31.10.2018 sme si túto možnosť čerpať obmedzili na sumu 300.000 eur.

Fascinujúce odhalenie

Ani vo sne by mi nenapadlo, že súdne uvažujúci a ekonomicky priemerne gramotný človek zráta vyššie uvedené sumy predstavujúce časovú možnosť čerpania kontokorentného úveru dokopy (250tis.+500tis.+400tis.+300tis. = 1.450.000 eur) a príde k bombastickému odhaleniu úverového zaťaženia Dopravného podniku  takouto sumou. A aby bol záujem o veci verejné odprezentovaný čo najlepšie, je potrebné takéto fascinujúce odhalenie zverejniť prostredníctvom blogu.

Myslím, že týmto je povedané všetko

Cieľom môjho blogu je ospravedlniť sa všetkým zamestnancom Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, ktorí každý deň, a často aj na úkor svojho voľného času, venujú svoju energiu a schopnosti skutočným veciam verejným  ̶ zabezpečeniu bezproblémového fungovania verejnej dopravy v našom meste. Namiesto vďaky však musia čítať amatérske, nezmyselné a urážajúce blogy samozvaných expertov na veci verejné.

Autor blogu:

Juraj Džmura

Od novembra 2015 pôsobím vo funkcii člena predstavenstva v spoločnosti MBB a. s. a zároveň ako zástupca prednostu MsÚ. Pred nástupom do funkcie som pôsobil ako advokát a takmer tri roky ako poradca pre oblasť legislatívy v NR SR.