Pri bode rokovania o úverovom zaťažení Banskej Bystrice, ktoré zastupiteľstvo riešilo na svojom zasadnutí 8. decembra 2020, si musíme zaspomínať… Nie tak dávno, keď vedenie mesta chcelo stavať športovú halu nám tvrdilo, že brať úver na výdavky spojené s bežným chodom mesta či opravami ciest, nie je ekonomicky správne a treba pamätať na vážne budúce možné investície v meste, či havarijné stavy. Preto postoj klubu Srdcom Bystričania k návrhu prerokovaného úveru a jeho čerpaniu, bol taký, že sme primátorovi mesta od leta avizovali, že požadujeme, aby sa z prípadného úveru riešili v tejto ekonomickej situácii primárne a skutočné havarijné stavy, ak ich v meste máme, lebo ich neriešenie len navyšuje finančné nároky na ich riešenie v budúcnosti. Dnes, keď je schválený jeden z najväčších, ak nie najväčší úver v novodobej histórii mesta a splácať ho budú po nás všetci Bystričania 20 rokov, treba tiež povedať, že úver sa začne splácať až v ďalšom funkčnom období, po tomto aktuálnom, primátora Noska… čiže od roku 2023. To asi nepríjemne prekvapí budúce vedenie mesta či nový poslanecký zbor!

Neplatí ani to, čo zaznelo na porade s poslaneckými klubmi k úveru – že úver bude  preklenovací, na dlhšie obdobie a bude slúžiť, ak sa nevyčerpá hneď, aj na plnenie ďalších vízií mesta po roku 2022. Záver je však podľa podmienok úveru taký, že buď sa spotrebuje do konca roku 2022, alebo ďalšia možnosť čerpať ho nebude. Nastúpi už len dlhé a náročné splácanie…

Čo sa nám, klubu Srdcom Bystričania, výsostne nepáči a nikdy v minulosti sa to nedialo je, že rozpočet mesta je postavený a automaticky počíta s ešte neschválenými zdrojmi financií. Tak tomu bolo aj minulý rok, keď mesto nastavilo rozpočet rovno na fakt, že sa výrazne zvýšia dane z nehnuteľností a ak by k tomu nedošlo, mesto ide do rozpočtového provizória. Aktuálne je programový rozpočet na roky 2021 až 2023 postavený rovno na obrovskom úvere, ktorý je do návrhu rozpočtu už priamo preklopený. Ak by práve teraz nebol úver schválený,  tak primátor nemá návrh rozpočtu mesta, ktorý by mohol predložiť poslancom. Sme presvedčení, že toto nie je správne. Postup býval vždy jasný, a to predložiť vyrovnaný programový rozpočet v zmysle možností mesta a následne po odobrení či neodobrení úverov, alebo daní upraviť rozpočet v zmysle nových zdrojov financií…Chápem ale, že tento spôsob by naznačil skutočný a aktuálny stav verejných financií v našom meste.

Priamo a teraz hovoríme, že pri podpore tohto úveru vopred nesúhlasíme s prípadným návrhom na jeho prerozpočtovanie v budúcnosti, čiže zmenou účelu podľa jednotlivých úverov. Čo to znamená? Uvediem príklad. Ak sa napr. nepoužijú zdroje na nákup nehnuteľností, alebo EŠIF sa nevyčerpá v plnej výške, náš klub nebude súhlasiť z ich preklasifikovaním  na iné čerpanie. Preto sme  navrhli úpravu resp. doplnenie uznesenia, ktoré formuloval klub BBA, ktorým chceme dosiahnuť, aby zastupiteľstvo malo vždy presný prehľad o aktuálnom stave čerpania úverového rámca, a to nasledovne:

„MsZ schvaľuje zmenu, resp. doplnenie uznesenia v bode III. a to nasledovne: čerpanie jednotlivých úverov uvedených v bode II. písm. a) až c) ako predmet schvaľovania na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, a to za každú investíciu samostatne. Zároveň, bude vždy predložené aktuálne vyúčtovanie čerpania jednotlivých úverov a aktuálna výška finančného zostatku jednotlivých úverov.“

Na záver, po skončení posledného tohto ročného zastupiteľstva, mi dovoľte poďakovať ekonomickému oddeleniu pod vedením p. Zuzany Detkovej, nakoľko úver vysúťažili skutočne zodpovedne v zmysle stanovených podmienok od vedenia mesta.

Autor blogu:

Martin Turčan

Základom dobrej komunálnej politiky je byť informovaný o problémoch obyvateľov a obyvatelia informovaní o práci poslanca a vedenia mesta. Preto som sa rozhodol využiť okrem iných aj možnosť písať blogy a prenášať tak informácie k občanom... :-)