Prednedávnom bol v meste Banská Bystrica schválený zákaz hazardu v herniach a kasínach. Prečo sa však neteším a prečo som aj nehlasoval pri prijímaní tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta?

Poďme si to vysvetliť od začiatku. Dňa 23.04.2024 Mestské zastupiteľstvo Banská Bystrica schválilo uznesením č. 382/2004 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení neskorších všeobecne záväzných nariadení mesta (č. 1/2021, č. 10/2021, č. 9/2022 a č. 7/2023). Účelom prijatia uvedených nariadení je vo verejnom záujme obmedziť riziká vyplývajúce z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich a vytvoriť podmienky na ochranu verejného záujmu pri prevádzkovaní hazardných hier. Ďalej predmetné nariadenia upravujú zákaz umiestňovania herní a kasín
na území mesta, zákaz prevádzkovania hazardných hier v určených dňoch v roku a ich následnú kontrolu. Ďalej upravujú podmienky umiestňovania herní a kasín v určených typoch budov.

Tak v čom je háčik? Na území mesta existuje niekoľko herní a jedno kasíno.
Na prevádzkovanie herne alebo kasína je potrebné získať licenciu v zmysle ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení. Predmetný zákon zároveň hovorí o tom, že obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým obmedzí prevádzku herní alebo kasín. V prípade prijatia takého všeobecne záväzného nariadenia je možné prevádzkovať herňu alebo kasíno porušujúcu jeho ustanovenia len v prípade, že licencia vydaná Úradom pre reguláciu hazardných hier bola vydaná v čase pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného nariadenia mesta. V danom prípade musí mesto splniť určité podmienky, napríklad nariadenie musí platiť na celom území mesta.

Teraz sa už dostávame k jadru problému. Mestské zastupiteľstvo Banská Bystrica schválilo uznesením č. 127/2019 dňa 30.04.2019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta. Prijatím uvedeného nariadenia sa mesto rozhodlo bojovať proti hazardu. Platnosť licencií všetkých herní na území mesta končí v roku 2024. Mesto nevydalo ani jediné súhlasné stanovisko potrebné k vydaniu novej licencie
pre prevádzkovanie herne. Jedná sa o stanoviská, ktorými by mesto potvrdilo, že prevádzkovanie herní na miestach, kde sa aktuálne nachádzajú, nie je v rozpore s verejným záujmom. Teda až na jednu licenciu. Licenciu kasína RESPECT, ktoré požiadalo mesto, rovnako ako herne o stanovisko, či je jeho prevádzka v súlade s verejným záujmom. Na základe mojej žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám mi Úrad pre reguláciu hazardných hier sprístupnil stanovisko mesta v prípade žiadosti kasína. Z poskytnutej informácie vyplýva, že kasíno dňa 20.02.2023 požiadalo mesto o stanovisko, ktoré mesto vydalo dňa 06.03.2023. Stanovisko v tomto prípade zamietavé nie je a uvádza, že prevádzka kasína nie je v rozpore s verejným záujmom. Napriek odlišným podmienkam pre udeľovanie licencie pre kasíno a pre herňu mám za to, že kasíno získalo s pomocou mesta monopolné postavenie prevádzkovateľa hazardných hier na jeho území a to až do konca roku 2028.

Položme si teraz niekoľko otázok:

 • Prečo kasíno požiadalo mesto o zaujatie stanoviska dňa 20.02.2023, keď malo licenciu platnú ešte dva roky resp. do dňa 28.02.2025?
 • Prečo sa mesto v tomto prípade rozhodlo konať inak, ako konalo v prípade vydávania stanovísk pre herne?
 • Neboli porušené práva osôb, ktoré dostali zamietavé stanoviská pre prevádzkovanie herní?
 • Kto nesie zodpovednosť za daný stav?
 • Je to primátor mesta, ktorý stanovisko podpísal, alebo je to poverený zamestnanec mesta, ktorý ho pre primátora vypracoval?

Z médií sme sa mohli dozvedieť, že poverený zamestnanec mesta si žiadosť o stanovisko vysvetlil inak !? Nakoľko je poverený zamestnanec kompetentný na vybavovanie pridelených úloh, keď nedokázal správne posúdiť žiadosť o stanovisko? Ako inak si mohol poverený zamestnanec mesta túto žiadosť vysvetliť (stanovisko obce podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení je možné použiť len na jediný účel a tým je vydanie novej licencie)? Prečo je v stanovisku mesta viackrát uvedené že prevádzkovanie hazardných hier v kasíne nie je v rozpore s verejným záujmom?

Podľa môjho názoru, v rámci prípravy plánu, ktorý mal za cieľ dosiahnutie zákazu hazardu v Banskej Bystrici, bolo vopred potrebné vypracovať podrobnú analýzu pozostávajúcu z:

 1. overenia platných licencií v súčinnosti s Úradom pre reguláciu hazardných hier,
 2. posúdenia prevádzkovania zariadení s ohľadom na verejný záujem,
 3. právnej analýzy v súvislosti s posudzovaním žiadostí o zaujatie stanovísk,
 4. ekonomickej analýzy v súvislosti s výberom podielových daní,
 5. prijatých záverov odbornej diskusie s využitím nástrojov otvoreného vládnutia akým je napr. Spolupracovňa,
 6. návrh a prijatie všeobecne záväzného nariadenia mesta,
 7. krížovej kontroly v prípade vydávania kľúčových stanovísk mesta.

V súčasnosti je postup týkajúci sa získania novej licencie kasínom RESPECT predmetom podnetu, ktorý podalo mesto na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Som presvedčený, že mesto má v podobe vydania zamietavého stanoviska pre novú licenciu v rukách silný nástroj, pomocou ktorého sme sa mohli v Banskej Bystrici s hazardom v tejto podobe natrvalo vysporiadať. Teda keby nedošlo k tak hrubému pochybeniu. Stačilo pritom, aby kompetentné osoby postupovali konzistentne pri rozhodovaní a  mesto sa tak mohlo vyhnúť nepríjemnej udalosti, ktorá môže vytvárať priestor pre dohady a podozrenia na korupčné správanie.

Navyše aj pri letnom pohľade na vizuál nášho mesta, môžeme predbežne konštatovať, že prijatie tohto VZN pozíciu hazardu ako takého v meste neovplyvnilo a skôr to vyzerá, že sa minulo účelu. Zmení sa počet herní, ale ako vidíme z prebiehajúcej kampane, „pribudne nám niekoľko stoviek herní“ v mobilných zariadeniach, poprípade sa veľká väčšina hráčov presunie do spomínaného kasína. To aj v súčasnosti masívne investovalo do reklamnej kampane a dáva občanom mesta jasne najavo, že je tu, že bude pokračovať a hrať môžete „od nevidím do nevidím…“ A hlavne s monopolom do roku 2028.

Reklama samotného kasína oproti zástavke, ktorá sa podľa vyjadrenia o verejnom záujme nenachádza pre kasíne

Veľká reklama na vstupe do mesta, neďaleko nákupného centra a cyklomostu

Autor blogu:

Matúš Molitoris

Geograf, historik, hudobník, športovec, poslanec mestského zastupiteľstva za Rudlovú a Sásovu, ale hlavne Banskobystričan s nezlomným presvedčením, že pre ľudí pevných predsavzatí, niet nemožností.