Na takmer každom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) je zaradený jeden špeciálny bod programu – poslanecké interpelácie. Členovia MsZ majú vtedy možnosť položiť zástupcom mesta rôzne otázky. Mestský úrad má potom 30 dní na to, aby ich zodpovedal.

Čas od času sa v MsZ rozvinie debata o tom, či úrad na tieto otázky odpovedá korektne, teda či vyjadrenia zástupcov Mesta nie sú príliš všeobecné resp. či úplne nechýbajú. Takáto diskusia nastala aj na ostatnom, februárovom zhromaždení, keď tému otvoril Ľuboš Vrbický. S kritikou sa pridali aj ďalší poslanci. Čo je na týchto sťažnostiach pravdy, sú naozaj oprávnené? Skúsme si povedzme prejsť ostatnú správu o vybavení interpelácií a vytvorme si vlastný názor.

Ja som si odpovede na interpelácie (z poslednej správy) pozrel a predsalen som medzi nimi našiel aj také, ktoré potvrdzujú kritiku. Všetky takéto problémové odpovede uvádzam v nasledovnom zozname, teda čitateľ si môže urobiť aj vlastný názor.

Problémové odpovede na interpelácie

Pre vyššiu prehľadnosť som otázky a odpovede skrátil a preformuloval. Celý originálny dokument (o vybavení inteprelácií) možno nájsť na webstránke mesta. V tomto blogu vyberám len tie otázky, ktoré (zo strany Mesta) považujem za nesprávne vybavené. Moje vlastné komentáre ku jednotlivým témam pripisujem do položky „problém“ resp.  „poznámka“. Poďme teda na samotné otázky poslancov.

Distribúcia informácii zo sídliskových zápisníc

 • autor: Jozef Baláž
 • otázka: Kto je na úrade zodpovedný za distribúciu informácií z miestnych zápisníc (zasadnutí občianskych rád a výborov mestských častí)?
 • odpoveď Mesta: informácie sú e-poštou odoslané na riešenie príslušnému odbornému útvaru na riešenie“.
 • problém: V odpovedi je použitý trpný rod (informácie sú odoslané), nepoznáme teda odpoveď na pôvodnú otázku (kto dané informácie distribuuje).

Zimná údržba parkovísk

 • autor: Jozef Baláž
 • otázka: Kde môžu občania nahlásiť prípadné nedostatky údržby parkovísk, ktoré má vo svojej správe EEI?
 • odpoveď Mesta: chýba.

Plnenie Plánu udržateľnej mobility (PUM-u)

 • autor: Pavol Katreniak
 • otázka: Ako pokračujú činnosti na akčnom pláne PUM, na jeho implementácii?
 • odpoveď: Viaceré navrhnuté opatrenia boli resp. sú pripravované na aplikáciu do praxe
 • problém: odpoveď je príliš všeobecná. Chýba v nej konkrétny zoznam rozpracovaných aktivít. Vyhotovenie plánu mobility stálo viac ako 300 tisíc eur z verejných zdrojov. Jeho akčné body sú v PUM-e zapísané v štruktúrovanej podobe. S rovnakou energiou  by sa zrejme malo pristupovať aj k ich odpočtu. Odpoveď v zmysle „niečo sa robí, niečo nie.“ nepovažujem za dôstojnú.

Oprava chodníkov

 • autor: Milan Lichý
 • otázka: Prosím o aktuálnu informáciu o plánovaných opravách miestnych komunikácii.
 • odpoveď (uvádzam celú, neskrátenú odpoveď): Mesto plánuje realizovanie rôznych investičných akcií, rekonštrukcií miestnych ciest väčšieho rozsahu prostredníctvom fondu dopravnej infraštruktúry. Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje v rámci rozpočtu register investícií, na základe ktorého sa plánujú realizácie vybraných investičných akcií. Realizovanie opráv miestnych ciest sa uskutočňuje aj z prostriedkov volebných obvodov určených na stavebnú údržbu miestnych ciest. V roku 2024 má každý volebný obvod vyčlenených v schválenom rozpočte 60 tis. Eur, ktoré môžu byť použité na realizovanie opráv miestnych ciest. O použití týchto finančných prostriedkov na jednotlivé akcie rozhodujú poslanci príslušného výboru mestských častí. Správca miestnych ciest zabezpečuje nevyhnutnú stavebnú údržbu miestnych ciest formou lokálnych opráv, ktoré sú zabezpečované priebežne. Jednotlivé požiadavky na stavebnú údržbu miestnych ciest sú zamestnancami oddelenia posudzované a zaraďované do realizácie z pohľadu dôležitosti, bezpečnosti a vyťaženosti miestnej cesty. V roku 2024 sa predpokladá v uvedenej lokalite realizácia nasledovných akcií napr.: Haškova 51 – doasfaltovanie komunikácie, Pieninská 1 – doplnenie chodníka pri priechode pre chodcov s vybudovaním bezbariérovosti s prvkami pre slabozrakých a nevidiacich, schodisko smerom na otočku Starohorská – čiastočná oprava,
  Pieninská – vjazd na parkovisko pod otočkou MHD, chodník na Bánoši (smer na otočku MHD Starohorská).
 • problém:  V odpovedi chýba úplný, vyčerpávajúci zoznam naplánovaných opráv (slovíčko „napríklad“ v odpovedi naznačuje, že uvedený zoznam nie je konečný). Úrad nás síce odkazuje na opravy schválené na výboroch mestských častí, ale to sa za vybavenie interpelácie považovať nemôže. Uznesenia výborov majú totiž len odporúčací charakter. Zo strany Mesta chýba v odpovedi uistenie, že všetky návrhy všetkých výborov sa premietli do ročného plánu MsÚ. Úrad taktiež argumentuje, že plán opráv nie je stabilný a časom sa dopĺńa. To je síce pochopiteľné, ale to neznamená, že sa nemôže zverejniť nejaká jeho verzia platná pre nejaký konkrétny dátum.
 • poznámka: Mesto by mohlo zoznam plánovaných opráv zverejňovať na svojom webe, pričom tento zoznam by mal  byť vždy aktuálny.

Budúcnosť plážového kúpaliska

 • autor: Ivana Figuli
 • otázka: Aké kroky podniklo Mesto vo veci vypovedania zmluvy s nájomníkom plážového kúpaliska?
 • odpoveď: máme premyslené konkrétne kroky
 • problém: odpoveď je všeobecná, navyše sa odkazuje na budúci čas. Pôvodná otázka smerovala do minulosti (čo sa už urobilo). Situácia sa vysvetlila až dodatočne na mestskom zastupiteľstve. Ján Nosko:  nepovažujeme  za vhodné, aby sa dopredu zverejňovala taktika úradu vo veci plážového kúpaliska. Takáto odpoveď sa podľa mňa mohla vložiť už aj do odpovedi na interpeláciu a predišlo by sa tak nedorozumeniam.
 • poznámka: na túto tému som sa v minulosti dopytoval aj prostredníctvom info-zákona. Z MsÚ mi odpísali, že právna analýza Právnickej fakulty UK bola na Mesto doručená dňa 19.12.2022. Odvtedy ubehlo už skoro rok a pol a verejnosť stále nevie o žiadnom kroku, ktorý by bol vykonaný na jej základe. Primátor naznačil, že problém je v peniazoch (vyplatenie investora resp. dodatočné investície). Ak tomu správne  rozumiem, tento problém by sa mal vyjasniť po určení priorít jednotlivých investičných zámerov (to sa podľa mňa môže dosiahnuť už v programe rozvoja Mesta, teda už o pár mesiacov).

Výber priorít pre zimnú údržbu ciest a chodníkov

 • autor: Tomáš Sobota
 • otázka – kto a na základe čoho tvorí pasport zimnej údržby?
 • odpoveď: chýba

Sumár

Ako teda mestský úrad obstál? Koľko precent položených otázok môžeme označiť za nevybavených? Predtým, než si pozrieme konečné štatistiky, pripíšem pár poznámok k spôsobu tvorby (tejto štatistiky):

 • v niektorých intepreláciách je položených viac ako jedna otázka. Vtedy je ťažké rozhodnúť, či intepreláciu označiť za vybavenú alebo nie (Mesot možno odpovedalo len na niektorú z otázok). Takýto problém som vyriešil rozdelením interpelácií na dve podotázky (na podskupinu vybavených a podskupinu nevybavených). Takéto rozdelenie som urobil len u zložitejších otázok, ktoré boli čiastočne vybavené a čiastočne nevybavené. Každopádne, v blogu uvádzam všetky otázky, ktoré ja osobne považujem za nesprávne vybavené.
 • Niekedy poslanci vkladajú do inteprelácií aj svoje podnety (žiadajú napr. opravu chodníka resp. iný zásah v teréne). Takýto prístup je podľa mňa legitímny, ale za správne vybavenú interpeláciu treba považovať aj zamietavú odpoveď (oprava sa neuskutoční).  Interpelácie slúžia na informovanie o stave podnetu nie na jeho vybavenie. Pokiaľ viem, takýto prístup je správny aj z právneho pohľadu na intertpelácie v MsZ. Poslanci by zrejme mali formulovať svoje otázky tak, že sa pýtajú, či je nejaká konkrétna oprava v pláne, nie priamo žiadať jej uskutočnenie.

Pozrime sa teda na súhrnné štatistiky:

 • počet interpelácií: 15
 • celkový počet podskupín otázok: 19
 • počet zodpovedaných podskupín otázok: 13
 • počet nezodpovedaných otázok: 6

Ako vidíme, počet nezodpovedaných otázok je pomerne vysoký. Prečo je tomu tak a dá sa tento stav nejako zlepšiť?

Dôvody nevybavenia interpelácií

Predstavitelia Mesta na februárovom zasadnutí naznačili dôvody nevybavenia niektorých interpelácií:

 • niekedy ani samotný úrad nedisponuje požadovanou informáciou
 • niekedy poslanci žiadajú o dáta, ktoré bezprostredne nemáme pripravené a museli by sme k nim vyhotoviť analýzu

Takéto vysvetlenia dávajú zmysel. Problém je v tom, že podľa mňa sa nehodia ani na jednu z ostatných (decembrových) interpelácií.

Návrhy na vylepšenia inteprelácií

Ja si myslím, že by sa systém inteprelácii dal vylepšiť o tieto body:

 • v prípade, že požadovanú informáciu nemá ani samotný úrad, mal by to tak explicitne uviesť už v odpovedi. Predíde sa tak nedorozumeniam.
 • Niekedy sa stáva, že mestský úrad v odpovedi objasňuje celý kontext problému (čo nie je na škodu), ale zabudne pritom zodpovedať samotnú otázku Toto si mestský úrad musí tiež ustrážiť.
 • V niektorých prípadoch sa poslanci pýtajú na aktuálny stav nejakého problému. Vtedy je vhodné pri odpovedi uviesť aj dátum vybavenia. Doba medzi podaním inteprelácie a zverejnením odpovede totiž môže byťť aj 2 mesiace a potom nie je jasné, kedy podaná informácia platila.
 • pri vybavení inteprelácií by sa mohlo vyjsť viac v ústrety verejnosti. V súčasnosti sa odpovede zverejňujú pomerne ťažkopádne – v ZIP súbore spolu s ostatnými materiálmi MsZ a aj to len 7 dní pred nasledujúcim zasadnutím MsZ. Takýto prístup je síce zákonný, ale bolo by lepšie, keby sa údaje zverejňovali bezprostredne po vypracovaní správy a vo forme článku na webe mesta.
 • Poslanec Ľuboš Vrbický počas ostatnej rozpravy uppozornil na problém, že zákonom stanovená lehota  na vybavenie interpelácií sa zo strany úradu zvykne porušovať (poslanci dostávajú odpovede neskoro).
 • Ľuboš Vrbický taktiež spomenul, že poslanecký klub, do ktorého patrí (Banská Bystrica má na viac) si vypracoval akési štatistiky ohľadom vybavenia  ich vlastných interpelácií za minulý rok. Vyšlo im, že na väčšinu z nich (asi 78 percent) mestský úrad „vybavil nepostačujúco“.. Vedenie Mesta sa voči tejto výčitke ohradilo s tým, že k štatistike sa nevedia vyjadriť, potrebovali by vidieť konrétny zoznam dotknutých interpelácií. Vedenie Mesta správne upozorňuje, že odpovede si musia postrážiť aj samotní poslanci a na problémové odpovede upozorniť hneď.
 • poslanci tak čiastočne činia (viď rozpravy v MsZ ku bodu vybavenia interpelácií). V prípade, že sa problémy neodstránia ani počas rozpravy, mali by poslanci svoju nespokojnosť prejaviť pri hlasovaní – odmietnuť schváliť správu o vybavení interpelácií. Každý poslanec by  mal pritom správu posudzovať ako celok, teda nielen to, či boli vybavené práve jeho (jej) otázky. Mala by jestvovať akási kolegialita medzi členmi MsZ. Podľa môjho názoru by v MsZ nemala byť správa prijatá ani vtedy, keď počas rozpravy Mesto prisľúbi nápravu v nasledujúcom čase. Hlasovanie byt malo odzrkadlovať momentálny stav vybavenia otázok.

Ja osobne som zástancom inštitútu interpelácií. Páči sa mi, že poslanci túto možnosť využívajú. Verejnosť má tak prehľad o tom, čo sa poslanci pýtajú a čo úrad odpovedá. Pri akýchsi osobných konzultáciách na úrade takúto možnosť nemáme. Lúčim sa s krédom Malého princa (toho z Exupéryho knižky): Malý princ vždy trvá na otázke, ktorú už raz položil.

Autor blogu:

Tomáš Teicher

Aktivista, člen Komisie mestského zastupiteľstva pre modernú samosprávu.