Na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva som sa ohradil voči tomu, že mestský úrad nekomunikuje s nami poslancami  o dôležitých informáciách a návrhoch týkajúcich sa obvodu, za ktorý vykonávame svoj mandát. Konkrétne som svoje námietky vyjadril pri predložení návrhu na začatie obstarávania zmien a doplnkov územného plánu mesta v lokalite Cementárenskej ulice, v mestskej časti Senica. Asi tri dni pred zastupiteľstvom som totiž zaznamenal u obyvateľov dotknutej časti otázky, na ktoré som nevedel odpovede, lebo som sám nemal podrobnejšie informácie.  V diskusii  ma presviedčali  o tom, že by som sa mal o veci zaujímať na úrade, aby som vedel informovať obyvateľov vo svojom obvode, som sa rozhodol zdržať sa hlasovania. Nie je to vôbec môj štýl. Som ZA alebo PROTI. V tomto prípade som sa ZDRŽAL, aby som dal najavo nesúhlas s postupmi

O čo ide v zmene územného plánu

Zmeny a doplnky územného plánu mesta, Cementárenská ulica
Zmeny a doplnky územného plánu mesta, Cementárenská ulica

V správe k materiálu sa píše: „Dôvodom pre začatie obstarania územnoplánovacej dokumentácie je celoslovenská potreba riešenia problematiky marginalizovanej rómskej komunity. Táto vyvolaná potreba riešenia problematiky marginalizovanej rómskej komunity na území mesta Banská Bystrica vyústila do nevyhnutnej potreby zmeny Územného plánu mesta Banská Bystrica, a to konkrétne v lokalite Cementárenská ulica. V súčasnosti sa v území nachádza rómska osada osídlená marginalizovanými skupinami v obytných budovách, ktorých stav a okolité územie si vyžaduje okamžitú starostlivosť priamym riešením a to v súlade s požiadavkami Európskej únie. Zároveň je nutné zosúladiť priestorové usporiadanie s okolitým prostredím a zlepšenie životných podmienok pre funkčné využitie územia, ktoré je dlhodobo užívané marginalizovanými skupinami. V lokalite vznikla požiadavka vybudovania komunitného centra, rekonštrukcie existujúcich objektov, potreba skvalitnenia obytných kapacít a spoločných priestranstiev pre tu dlhodobo žijúcich obyvateľov a deti komunity. V lokalite je v súčasnosti nedostatočne riešená technická infraštruktúra“.

Zlyhanie vedenia mesta, podcenenie participácie a obrovská neprofesionalita

Úmysel  dobrý, ale zle odkomunikovaný. To, čo sa následne odohralo 15. novembra na stretnutí Občianskej rady v Senici, odhalilo mnoho o tom, ako vníma vedenie mesta svoje okrajové časti. Taktiež to veľa vypovedalo aj o tom, ako pristupuje k riešeniu situácie s marginalizovanou rómskou komunitou v bývalej obci, ktorá je už dnes legitímna mestská časť Banskej Bystrice. Pomenované problémy nie sú novinkou, trvajú tam niekoľko desaťročí a kvôli nečinnosti vedenia nášho mesta, ich odsúvaniu, sa stále zhoršujú a prehlbujú.

Práca v rómskej komunite
Práca v rómskej komunite, aktivisti roky pracujú v osade

Neschopnosť komunikovať včas vedie k nepochopeniu

Zúčastnil stretnutia preto, že to považujem za svoju poslaneckú povinnosť. A tiež mám záujem zúčastňovať sa zasadnutí občianskych rád v svojom obvode, aby som mal lepší obraz o tom, čím obvod žije a čo jeho obyvatelia riešia. V tomto prípade išlo prioritne o dôležitú tému, keďže od šesťdesiatych rokov neriešená situácia prišla odrazu na pretras z dôvodu „možného prefinancovania z EÚ zdrojov“. Ako zorientovaný v téme ešte z dôb svojho aktivizmu a v súčasnosti ako volený zástupca obyvateľov mesta som považoval za povinnosť sa tohto stretnutia nielen zúčastniť, ale aj osvetliť, prečo je riešenie tejto problematiky dôležité a neodkladné. Narazili sme spolu so zástupcom mesta viceprimátorom Majlingom na stenu nedôvery a hnevu.

Úradníci, otvorené vládnutie a participácia do Senice nepotrafili

Až po pár hodinách bezsennej noci som si uvedomil, že som zastupoval okrem seba aj niekoľko absentujúcich odborností mestského úradu a členov vedenia mesta. Dúfam, že sa so mnou podelia o vianočné odmeny koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie Soňa Kariková, hlavný architekt mesta Martin Pavelek, vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny Ivana Kružliaková, prednostka mestského úradu Marica Koreňová, prvý viceprimátor Jakub Gajdošík, či samotný primátor mesta Ján Nosko. Od druhého zástupcu primátora Martina Majlinga som očakával dôkladne pripravenú prezentáciu s víziou, plánom, odôvodnením. Avšak realitou bola absolútna nepripravenosť, zlyhanie komunikácie vo všetkých fázach, narastanie konfliktu a chýbajúci nestranný facilitátor stretnutia. Hanbil som sa, v čom som sa ocitol. A kvôli mojej povahe vysvetľovať a predísť eskalácii situácie som podával slamku topiacemu sa.

Podceňovanie situácie vedie k hnevu a nedôvere

Až hodiny po odznení adrenalínu som si uvedomil, že som pomáhal zbytočne. Nie preto, že sa mi nedostalo poďakovania. Občania mali na stretnutí úplne triezvy pohľad na vec, ktorý vyplýva z ich dlhotrvajúcich negatívnych skúseností, keď si radní páni za toho či onoho režimu nelámali hlavu nad vtiahnutím obyvateľov do rozhodovania o ich živote a ich meste. Správne podotkli (reakcia na viceprimátora), že dekády neriešený problém sa ide „odfajknúť pro forma“ polovičatými riešeniami bez dlhodobého systému a vízie. Len aby bolo trochu lepšie a mohli sme rýchlo načerpať peniaze…

Dobre a správne podotkli, že keď už sa majú minúť peniaze, tak na úrovni hrdého krajského mesta je takýto prístup k téme na hanbu v rámci Slovenska. Pritom existujú svetlé príklady obcí, kde dokázali v praktickej rovine, čo znamenajú slová ako inklúzia, začlenenie minority a pod.. V Banskej Bystrici je plno kvalitných, odborne zdatných obyvateľov, ktorí sa téme dlhodobo venujú a mohli byť prínosom. Viacerí z nich pracujú práve s komunitou na Cementárenskej ulici v Senici.

Práca v komunite
Stretnutie v komunite, na ktorom sa zúčastnil aj poslanecký klub Bystrica má na viac

 

Milí obyvatelia a obyvateľky mestskej časti Senica. Ste pobúrení oprávnene, pretože vás vedenie mesta vynecháva z procesu, nepýta sa vás, neinformuje vás vopred, nezaujíma sa o vaše názory a o vhodnom riešení chce rozhodnúť bez vás. Pritom je známym faktom, že najviac poznatkov a skúseností majú vždy miestni ľudia, ktorých sa problém dotýka. Chápem vaše výhrady, pocity aj nedôveru voči mestu.

V informovanosti sme na tom žiaľ rovnako. Vedenie mesta neinformuje ani poslancov. Ak nie sú súčasťou Tímu Nosko a patria ako ja medzi opozičných poslancov, majú smolu. Nedozvedia sa nič a už vôbec nie včas. A potom sa zrazu ocitáme v situácii, ktorú sme nezavinili a pochopiteľne ju ani nedokázali zo svojej pozície dostatočne včas ovplyvniť a predvídať.

Nie je to dobre. Vo všetkých mestských častiach stúpa hnev obyvateľov (nuž, napokon, takto si zvolili, takto to bude ešte minimálne tri roky).

Čo teda ďalej?

Musíme sa spoločne pýtať a žiadať vysvetlenia. Máme totiž výborne platené vedenie mesta aj profesionálny mestský úrad plný odborníkov na územné plánovanie, sociálne veci, aj na participáciu. A platíme si túto službu z našich daní. Očakávam, že sa vedenie mesta ospravedlní obyvateľom Senice a ich voleným zástupcom za to, čo predviedli. A v ďalšom kroku očakávam korektnosť, informovanosť, profesionalitu a zahrnutie všetkých aktérov a stakeholderov do hľadania riešení.

Ja sa budem naďalej zodpovedne zúčastňovať občianskych stretnutí. Ak však znova narazím na amatérstvo a nepripravenosť ako včera, nebudem vidieť dôvod vzťahovať hnev ľudí na moju osobu, ktorá ako člen tímu a poslaneckého klubu Bystrica má na viac vo voľbách priamo a aktívne odpočtovala neschopnosť a nedodržiavanie sľubov tohto vedenia mesta. Zdvihnem sa, občanom sa ospravedlním za nepripravenosť zástupcov mesta alebo mestského úradu s tým, že mi je ľúto ich a môjho vzácneho času a odporučím im, aby sa podobne ako ja, išli venovať prínosnejším aktivitám. Požiadam ich, aby problematiku ostro sledovali a využili všetky páky na to, aby ich vedenie mesta počúvalo. S tým, že som im kedykoľvek nápomocný v ich občianskom vzdore proti amaterizmu na úrovni ochotníkov.

Na záver

Zdá sa, že je najvyšší čas pripomenúť si zákon o obecnom zriadení. Hlavne čo hovorí o postavení a práci poslancov a o postavení a práci zamestnancov mestského úradu. Podľa neho poslanec v mestskom zastupiteľstve rozhoduje o základných otázkach života v meste určovaním systémových rámcových pravidiel fungovania mesta, tak aby obhajoval záujmy obyvateľov mesta. Zamestnanci mestského úradu zabezpečujú organizačné a administratívne veci pre poslancov mestského zastupiteľstva a vykonávajú nariadenia, uznesenia a rozhodnutia, ktoré im mestské zastupiteľstvo určí. Držme sa teda toho, čo nám káže zákon a už ho konečne prestaňme uplatňovať presne naopak.

Autor blogu:

Ľuboš Vrbický

Aktívne občianstvo, životné prostredie, zeleň v meste, klimatická zmena... To sú témy, ktorým sa najviac venujem. Vyštudoval som environmentálne inžinierstvo so zameraním na technológie vody, ovzdušia a odpadov. Vo voľbách 2022 som sa stal poslancom mestského zastupiteľstva a som súčasťou klubu Bystrica má na viac.