Ako sme pripravení na eurofondy?V tomto programovom období Európskej únie – na roky 2014-20 sa zdôrazňuje vyšší dôraz na integrovaný a územný princíp pri čerpaní eurofondov. To si vyžaduje omnoho náročnejšie plánovanie než doteraz. Žiadne finančné zdroje nebudú môcť byť čerpané ak nebude vopred schválená spoločná rozvojová stratégia. To sa týka nielen štátu, ale aj krajov, krajských miest a aj miestnych akčných skupín. Najlepšie k tomu u nás pristupujú miestne akčné skupiny, ktoré bez ohľadu, že by mali nejaké zmluvy, kontrakty, či metodiky, vypracovávajú svoje spoločné integrované stratégie rozvoja územia.

Regionálna a miestna samospráva môže podporu na verejnú infraštruktúru získať len prostredníctvom národného Integrovaného operačného programu – IROP. Každý kraj, aby mohol využívať túto podporu musí mať spracovanú Integrovanú stratégiu regionálneho rozvoja – ISRU. Súčasťou ISRU má byť aj Stratégia udržateľného mestského rozvoja krajského mesta a jej funkčného územia.   Obe tieto stratégie musia obsahovať priority riešenia a investičné zámery, ktoré napĺňajú ciele a program IROP.

Hlavné oblasti, ktoré je možné z IROP podporiť sú:

 • Bezpečná a ekologická doprava zameraná na:
  • posilnenie regionálnej mobility dobudovaním dopravnej siete
  • ekologicky priaznivé dopravné systémy
 • Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a to hlavne prostredníctvom investícií:
  • investície do sociálnej a zdravotnej infraštruktúry
  • do vzdelávania, školení a odbornej prípravy
 • Mobilizácia kreatívneho potenciálu za účelom
  • podpory rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu miest
 • Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie zamerané hlavne na:
  • podporu energetickej efektívnosti vo verejnej infraštruktúre
  • prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít

Podpora na tieto oblasti však nie je závislá len od existencie integrovanej územnej stratégie, ale aj od jej súladu s Územným plánom a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a to ako mesta, tak aj kraja.

Okrem toho čerpanie zdrojov na dopravu je viazané súladom s Plánom údržby a rekonštrukcie komunikácii VÚC a Plánom dopravnej obsluhy regiónu s dopravnou a tarifnou integráciou všetkých subsystémov mestskej a regionálnej verejnej osobnej dopravy, ktorý má byť v súlade s Koncepciou dopravnej mobility a verejnej osobne dopravy krajského mesta.

námestieBez týchto dokumentov nie je možné čerpať žiadne finančné zdroje z eurofondov a dokonca RIUS a Stratégia udržateľného mestského rozvoja musia byť súčasťou schválenia IROP v Bruseli. Pôvodne bol termín október 2014…

Každý takýto dokument, ako na krajskej úrovni, tak aj na úrovni mesta, musí byť spracovaný v partnerstve verejného, súkromného a občianskeho sektoru a toto partnerstvo aj rozhoduje o výbere projektov

Čo si myslíte v akom stave sú prípravy a spracovanie týchto dokumentov našom meste a v našom kraji?

Čo urobili tí doterajší poslanci mesta, ktorí sa znovu uchádzajú o kreslo poslanca preto, aby naše mesto malo všetky potrebné dokumenty vypracované a zosúladené – jednak na úrovni Mesta a jednak s VÚC, aby mohlo následne čerpať eurofondy?

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.