Dvadsaťsedem materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica navštevuje v tomto školskom roku takmer 2 200 detí, z toho sedemsto predškolákov. Približne rovnaký počet detí čaká v septembri prvé stretnutie s veľkým kolektívom, novými kamarátmi a pani učiteľkami. Do materskej školy sa prijímajú deti od tretieho roku veku. Vo výnimočných prípadoch môže byť prijaté už dvojročné dieťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je v tomto roku možné vyplniť už aj elektronicky prostredníctvom služby iMesto. V prípade tradičného podania žiadosti, si rodič môže žiadosť spolu s povinnou prílohou, ktorou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, stiahnuť z internetovej stránky banskabystrica.sk alebo prevziať v priestoroch klientskeho centra Mestského úradu.

Od vlaňajšieho roka sa realizuje zápis detí do materských škôl hromadne v priestoroch Veľkej siene Mestského úradu a nie v jednotlivých materských školách. Takýto systém eliminuje prípady viacnásobného zápisu, znižuje administratívne nároky a skracuje lehotu doručenia rozhodnutia o prijatí dieťaťa do konkrétnej materskej školy. Podávanie žiadostí bude v tomto roku prebiehať v dňoch od 11. do 14. marca. Vyplnenú žiadosť o prijatie, aj s povinnou prílohou, rodič alebo zákonný zástupca odovzdá v papierovej podobe výlučne v čase zápisu podľa časového harmonogramu pre jednotlivé školské obvody práve v priestoroch Mestského úradu. K nahliadnutiu je potrebné priložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu. Žiadateľ, ktorý podal elektronickú žiadosť, ju na zápise iba podpíše a dodá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Zápis je len administratívna záležitosť, pri ktorej nie je povinná účasť dieťaťa.

Rodič môže zapísať dieťa len na jednu materskú školu, v prihláške ale môže uviesť aj dve náhradné, ktoré budú uprednostnené v prípade nedostatočných kapacít prioritnej škôlky. Záujmom mesta Banská Bystrica je umiestniť čo najväčší počet detí od troch rokov. Ak dieťa nebude prijaté na vybratú materskú školu, bude Školský úrad mesta v súčinnosti s riaditeľkami materských škôl hľadať možnosti umiestnenia v náhradnej materskej škole uvedenej na žiadosti o prijatie, prípadne inej na území mesta. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy spravidla do 30. apríla 2013.

Rodičia si môžu budúcu materskú školu svojho dieťaťa, aj spolu s ním, pozrieť vopred ešte pred zápisom. Práve v týchto dňoch prebiehajú dni otvorených dverí a rodičia môžu aj individuálne kontaktovať riaditeľky jednotlivých materských škôl. Harmonogram dní otvorených dverí a tiež bližšie informácie o jednotlivých materských školách, sú zverejnené na internetovej stránke banskabystrica.sk.

Vzhľadom na demografický vývoj mesto v aktuálnom školskom roku otvorilo v materských školách vo svojej pôsobnosti o dve triedy viac, než v predošlom období. Po jednej novej triede otvorili škôlky na Tatranskej a Slnečnej ulici, ktoré sa nachádzajú na najväčších banskobystrických sídliskách. Ďalšie možné rozšírenie kapacít materských škôl od septembra, bude závisieť od počtu zapísaných detí. Okrem 27 mestských materských škôl pôsobia v meste aj štyri súkromné škôlky, ktoré v tomto školskom roku navštevuje takmer 130 detí.

Časový harmonogram zápisu pre jednotlivé školské obvody vo Veľkej sieni Mestského úradu (Československej armády 26, Banská Bystrica) v dňoch od 11. – 14. marca 2013 v čase od 8.00 – 12.00 h a od 13.00 – 17.00 h:

11.3.2013 – 1. spoločný školský obvod (MŠ Lazovná, MŠ Horná, MŠ Cesta k nemocnici, MŠ Profesora Sáru, MŠ 9. mája, MŠ Na Starej tehelni, MŠ Trieda SNP, MŠ 29. augusta, MŠ Hronská, MŠ Jakubská cesta, MŠ Senická cesta)

12.3.2013 – 2. spoločný školský obvod (MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička, MŠ Jilemnického)

13.3.2013 – 3.spoločný školský obvod (MŠ Družby, MŠ Nová, MŠ Tulská, MŠ Šalgotarjánska, MŠ Na Lúčkach, MŠ Buková)

14.3.2013 – 4. spoločný školský obvod (MŠ Odbojárov, MŠ Sásovská cesta, MŠ Magurská, MŠ Karpatská, MŠ Strážovská, MŠ Tatranská)