Už tradične začiatkom jari pripravuje mesto Banská Bystrica čoraz populárnejšiu sezónnu akciu Za krajšie mesto. Jej účelom a hlavným cieľom je vyčistenie verejných priestranstiev od rôznych druhov komunálnych odpadov.

upratovanie cistenie, za krajsie mestoO úspechu mestskej akcie a jej obľúbenosti medzi mnohými obyvateľmi hovorí každoročný vysoký záujem o pristavovanie kontajnerov, poskytovanie náradia a doplnkovú výpomoc od pracovníkov mestského úradu, a najmä, naše viditeľne čistejšie mesto po jej ukončení.

„Účelom akcie Za krajšie mesto je vyčistenie verejných priestranstiev, najmä medziblokovej zelene na sídliskách od komunálnych a rastlinných odpadov, hlavne zhrabovaním a zberom. V prípade potreby vývozu, premiestnenia veľkoobjemových kontajnerov či poskytnutia vriec na odpad počas akcie je potrebné kontaktovať príslušného pracovníka nášho oddelenia, ktoré celú akciu organizačne zabezpečuje,“ hovorí vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ Banská Bystrica Peter Suchý.

Pri realizácii akcie sa počíta s aktívnym zapojením sa obyvateľov mesta, základných a stredných škôl, mimovládnych neziskových organizácií a občianskych iniciatív. Na čistenie verejných priestranstiev ako Mestský park, Jelšový hájik, Park pod Pamätníkom SNP, či Urpín budú prizvané taktiež rôzne miestne dobrovoľné organizácie s enviromentálnym zameraním. Dočistenie týchto priestranstiev zabezpečí správca verejnej zelene ZAaRES Banská Bystrica a pracovníci prijatí na aktivačné práce.

Akcia Za krajšie mesto je rozdelená na tieto štyri etapy:

I. etapa 14. 3. 2014 – 16. 3. 2014 Radvaň, Iliaš, Šalková, Senica, Kremnička, Rakytovce

II. etapa 21. 3. 2014 – 23. 3. 2014 Fončorda, Podlavice, Skubín

III. etapa 28. 3. 2014 – 30. 3. 2014 Sásová, Rudlová, Jakub, Uľanka

IV. etapa 4. 4. 2014 – 6. 4. 2014 Centrum, Uhlisko, Majer, Graniar

„Veľmi ma teší, že dobrovoľníkov, ktorí sa do akcie Za krajšie mesto aktívne zapájajú, každým rokom pribúda. Viditeľne krajšie a čistejšie mesto na konci akcie je pre mňa pozitívnym signálom, že nám na našej Banskej Bystrici skutočne záleží. Touto cestou by som sa rád vopred poďakoval každému jednému Banskobystričanovi, ktorému čistota a stav mesta nie sú ľahostajné,“ skonštatoval primátor mesta Peter Gogola.

V prípade výrazne nepriaznivých podmienok (dážď, podmočený terén, silný vietor alebo sneženie) stanoví mesto náhradné termíny, o čom bude mesto v dostatočnom predstihu informovať na internetovej stránke mesta. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdu záujemcovia na uvedenej stránke i na telefónnych číslach 048/43 30 454 alebo 0905 940 847.