Vzhľadom na závažnosť problematiky pneumokokových infekcií a absenciu ich komplexnej surveillance (epidemiologickej bdelosti) napriek tomu , že sa už druhý rok v SR realizuje povinné očkovanie dojčiat proti týmto závažným nákazám, zriadil od začiatku tohto roku minister zdravotníctva na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Národné referenčné centrum (NRC) pre pneumokokové nákazy.

Pribudlo tak v poradí už dvadsiate NRC, ktoré MZ SR zriadilo na báze regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku. Tieto inštitúcie zohrávajú dôležitú úlohu nielen v rámci SR, ale veľká časť z nich je napojená na európsku sieť a ich činnosť je koordinovaná Európskym centrom pre kontrolu chorôb (ECDC)   a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). „Pre zodpovedné posúdenie dopadu očkovania proti pneumokokom na zdravie populácie, hlavne detí, bolo nevyhnutné posilniť epidemiologickú bdelosť nad týmito nákazami. Na absenciu takéhoto samostatného špecializovaného pracoviska na Slovensku poukazovalo aj ECDC“, uviedol vedúci referenčného centra pre pneumokoky MUDr. Cyril Klement, vedúci odboru mikrobiológie banskobystrického RÚVZ. Neoddeliteľnou časťou zostrenej surveillance (sledovanie)  je podľa neho skvalitnenie diagnostiky až na úroveň typizácie pneumokokov a to nielen u invazívnych nákaz, ale aj ostatných pneumokokových nákaz, hlavne zápalov stredného ucha (otitíd). Ich typizácia na národnej úrovni sa môže vykonávať výhradne len v špecializovanom mikrobiologickom laboratóriu typu NRC.

Pneumokoky osídľujú sliznice horných dýchacích ciest, najmä nosohltanu. Vyvolávajú  časté detské ochorenia a to najmä otitídy (zápaly stredného ucha)  a sinusitídy (zápaly  prínosných dutín). Keď preniknú tieto mikroorganizmy  do krvi alebo mozgomiechového moku vyvolajú závažné  tzv. invazívne nákazy, ktoré sa klinicky manifestujú ako zápal mozgových blán teda meningitída, ďalej ako sepsa, známa pod ľudovým názvom otrava krvi často spojená so zápalom  pľúc. Tieto dve skupiny nákaz sú sprevádzané vysokou smrtnosťou, čo znamená, že   10 až 15 percent chorých na túto nákazu umiera, u detí do jedného roka je smrtnosť  ešte vyššia, až 22 percent“, uviedla  zástupkyňa vedúceho NRC, vedúca odboru epidemiológie RÚVZ B. Bystrica MUDr. Mária Avdičová. Ako dodala, len tieto dve  invazívne nákazy podliehajú povinnému hláseniu do epidemiologického informačného systému. Ročne na Slovensku zaznamenávame 35 až 40 prípadov, z toho 10  až 15 u detí do 5 rokov veku.

Náplňou novozriadeného NRC je zabezpečovanie špecializovanej nadstavbovej a konečnej laboratórnej diagnostiky invazívnych aj neinvazívnych pneumokokových nákaz a overovanie laboratórnych výsledkov, sledovanie podielu jednotlivých  typov pneumokokov vo výskyte týchto nákaz, stanovenie referenčných metód a štandardov, ale aj uchovávanie vzoriek biologického a iného materiálu, ktorý obsahuje pôvodcu ochorenia z potvrdeného prípadu. Neoddeliteľnou súčasťou aktivít NRC bude sledovanie a vyhodnocovanie efektivity  očkovania  proti pneumokokovým nákazám. Centrum bude spolupracovať s príslušnými orgánmi a organizáciami EÚ, s WHO, ako aj ECDC, pričom v jeho kompetencii bude pregraduálne aj postgraduálne vzdelávanie v problematike pneumokokových nákaz.

V banskobystrickom RÚVZ už od roku 1994 funguje NRC pre pertussis a parapertussis (čierny, alebo divý kašeľ), ktorý bolo zavedenia pravidelného očkovania jednou z najčastejších a najzávažnejších nákaz detského veku. V roku 1997 pribudli až tri NRC- NRC pre hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia vnútorných priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie, NRC pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotného rizika a NRC pre toxoplazmózu. Banskobystrický RÚVZ z celoslovenského pohľadu plní aj úlohu Národného informačného centra pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane.