Odborníci pripravili štúdiu, v ktorej zhodnotili rozvoj jednotlivých krajov a miest. MasterCard a experti z Ekonomickej univerzity v Bratislave hodnotili jednotlivé kraje  podľa 15-tich ukazovateľov, ktoré rozdelili do troch oblastí, ako je ekonomická oblasť, sociálna a oblasť infraštruktúry verejných služieb.

Námestie SNP, Banská BystricaPodľa štúdie Bratislavský kraj dominuje vo všetkých troch oblastiach, pričom v ekonomickej je suverénne najlepší vo všetkých ukazovateľoch. Na druhom mieste skončil Trenčiansky kraj a tretí len s malým odstupom bol Trnavský kraj.

Naopak najhoršie dopadli Prešovský, Banskobystrický a Nitriansky kraj. Banskobystrický kraj zaostáva najmä v sociálnej a ekonomickej dimenzii. Je tu výraznejšie nižšia podnikateľská aktivita, nižšie skóre však dostal aj pri hodnotení zamestnanosti. Ako druhý najzaostalejší kraj zaostávame aj v ukazovateľoch kriminality a miery rizika chudoby. Z pohľadu dynamiky rozvoja obsadil Banskobystrický región piate miesto, zlepšuje sa najmä v sociálnej dimenzii, kde má nedostatky. Pozitívnymi zmenami boli najmä rast podielu vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva a pokles dlhodobej nezamestnanosti.

Najväčšiu dynamiku rozvoja zaznamenal Nitriansky kraj, ktorý bol lídrom v ekonomickom rozvoji, v rozvoji infraštruktúry a verejných služieb a v sociálnom rozvoji skončil druhý.

Medzi mestami Bystrica piata

Najrozvinutejším mestom podľa štúdie je  Bratislava, ktorá dominuje v ekonomickej a sociálnej oblasti. Druhé a tretie miesta obsadili mestá Žilina a Trenčín. Najväčší pokrok evidovali odborníci pri meste Prešov.

Banská Bystrica obsadila 5. miesto v hodnotení miest. Najlepšie hodnotenie získala v oblasti infraštruktúry a verejných služieb, najhoršie zas v sociálnej dimenzii.

Analýza vychádza z databáz Štatistického úradu Slovenskej republiky a z údajov zverejnených na webových stránkach orgánov verejnej správy SR. Štúdia hodnotila úroveň rozvoja regiónov a miest v roku 2011 a dynamiku rozvoja v období rokov 2007 až 2011, keďže novšie údaje neboli v čase spracovania štúdie k dispozícii.