Zápis detí do dvanástky mestských základných škôl bude prebiehať od 4. do 12. februára. Okrem nich si rodičia pre svoje deti môžu vybrať aj trojicu súkromných a dve cirkevné základné školy.

ZS Moskovska, Banská Bystrica, 26.11.2013
Na nových žiakov sa tešia aj na ZŠ Moskovská.

V jednotlivých banskobystrických školách bude zápis prebiehať v rozličných dňoch podľa harmonogramu, ktorý nájdete nižšie v článku.

Na zápise sa musí zúčastniť zákonný zástupca spolu s dieťaťom a potrebné je predložiť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa.

Dieťa by malo byť zapísané do školy vo svojom školskom obvode, čo je spravidla škola najbližšia k miestu trvalého pobytu. Rodič sa môže rozhodnúť svoje dieťa zapísať aj do inej, než spádovej školy, ale do tej môže vykonať zápis až po súhlase jej riaditeľa, ktorý prihliada na kapacitné možnosti.

Do prvej triedy sa zapisuje každé dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši vek 6 rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť.

Deti je možné zapísať na povinnú školskú dochádzku aj na diaľku. Zákonní zástupcovia môžu splnomocniť osobu na Slovensku, aby zapísala dieťa do niektorej základnej školy.

V prípade nezapísania dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, sa rodič dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky až 331,50 eur.

Rodič môže požiadať o odklad nástupu svojho dieťaťa o jeden rok, a to na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast alebo príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vo výnimočných prípadoch môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať o prijatie na povinnú školskú dochádzku aj u dieťaťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku ku dňu nástupu do školy. V takomto prípade musí rodič doložiť súhlasné stanovisko detského lekára a tiež zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V prípade, že má dieťa logopedické poruchy reči, Základná škola na J.G.Tajovského v Podlaviciach otvorí v septembri aj prípravný ročník, kde bude vyučovací proces realizovať klinický logopéd a špeciálny pedagóg.

Harmonogram zápisu do mestských základných škôl v Banskej Bystrici

tabulka-zapis-skoly-bb-2014

Čo by mal vedieť budúci prvák?

• samostatne sa obliecť a obuť;
• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
• samostatne sa najesť;
• správne vyslovovať všetky hlásky;
• vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách;
• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
• poznať základné farby;
• spočítať predmety do „päť“;
• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
• orientovať sa v priestore, vie, kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“.

Ako by sa mal správať budúci prvák?

• vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;
• začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
• na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká);
• väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý;
• nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
• v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašlávanie, žmurkanie;
• nezajakáva sa pri reči;
• nepomočuje sa.