Ústav pamäti národa (ÚPN) zverejnil dokumenty zo 70. rokov o činnosti Správy Štátnej bezpečnosti v Banskej Bystrici, ktorá pokrývala vtedajší Stredoslovenský kraj.

upnV čase tzv. normalizácie bola vtedajšia tajná služba aktívna vo viacerých oblastiach. Okrem kontrarozviednej činnosti a ochrany objektov sovietskych vojsk spravodajsky pokrývala takmer všetky sféry spoločenského života. Pod drobnohľad sa dostali židia, kresťania, trampi, umelci aj vysokoškoláci.

Správa z roku 1973 konštatuje, že na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici pracuje 27 pracovníkov, ktorí boli riešení za svoje nesprávne politické postoje v rokoch 1968-69. „Títo plnia len nevyhnutné svoje povinnosti a vôbec sa neangažujú v duchu politiky KSČ pri výchovnom procese budúcich pedagógov-učiteľov. Napriek tomu sa snažia všemožne udržať na svojich miestach a napríklad doc.Krňan Július a dr. Makara Sergej uvoľnenie zo školských služieb zamýšľajú riešiť súdnou cestou,“ konštatuje správa ŠtB. Problémom boli aj študenti na fakulte, ktorých rodičia v roku 1968 boli vylúčení z komunistickej strany.

Ďalšou skupinou boli židia. V rámci boja proti sionizmu bolo v databáze riešených 1500 osôb. Štátna bezpečnosť bola presvedčená, že židia podrývajú socialistické zriadenie, keď nesúhlasia s oficiálnym stanoviskom ČSSR a obviňujú Egypt z napadnutia Izraela.

Sledovaní boli aj umelci. Hana Ponická tvorila v mlyne v dedine Lukavica a tajná služba zaznamenala návštevu Dominika Tatarku.

Jedným z hlavných predmetov záujmu ŠtB boli veriaci katolíci. Režimu sa nepáčili náboženské rozhlasové relácie a súťaže, ktoré vyžadovali štúdium ideologicky závadných materiálov. „Sú to rôzne náboženské kvízy pre mládež a na dávané súťažné otázky žiadajú zasielanie písomných odpovedí. Posledne takýto náboženský súťažný kvíz bol vysielaný pre mládež pod názvom „Kopernik a Kristus“, v ktorom odznelo 13 súťažných otázok zameraných najmä na históriu náboženstva a na jeho poslanie pri výchove mladého človeka. Niekoľko odpovedí na súťažné otázky zo strany mladých bolo odoslané i z nášho kraja,“ píše sa v správe O poznatkoch majúcich vplyv na mládež z roku 1974.

Okrem židov a katolíkov predstavovali nebezpečenstvo príslušníci ďalších cirkví a siekt. Rozpracovaní boli stúpenci Adventistov siedmeho dňa či Svedkov Jehovových (napr. akcia Brooklyn).

langosPodľa vtedajších vrcholných predstaviteľov ohrozovali socialistickú mládež aj trampi. Správa podrobne opisuje aktivity jednotlivých trampských oddielov. „Toto vo veľkej miere viedlo k bezprostrednému rozširovaniu a upevňovaniu činnosti trampských skupín ako i odklonu jednotlivcov od turistických oddielov, z čoho vyplýva i súčasný nezáujem o organizovanie v turistických oddieloch, resp. v SZM (Socialistický zväz mladých),“ pomenúva príčinu záujmu ŠtB koncoročná správa. „Podľa zistenia možno konštatovať, že činnosť trampských osád je orientovaná na západný štýl života a preberanie jeho zvyklostí, ktorých negatívnej prvky môžu najmä u mladého pokolenia odkryť staré prežitky a tým narušovať optimálne výchovné pôsobenie našej spoločnosti na mládež,“ konštatuje vtedajšia tajná služba.

Spolu so správami Štátnej bezpečnosti Banská Bystrica boli zverejnené aj zoznamy pracovníkov od roku 1966 a od roku 1971. Dokumenty bývalej tajnej služby spracováva zo zákona Ústav pamäti národa. Jeho zakladateľovi Jánovi Langošovi nedávno v Banskej Bystrici odhalili pamätník.