Banská Bystrica – základné informácie

Poloha priamo v srdci Slovenska – na vrchole Zvolenskej kotliny a začiatku Horehronia a tiež vhodné klimatické aj prírodné podmienky priam predurčili lokalitu pod Urpínom pre ľudské osídlenie. Prvé dôkazy o ľuďoch v našom regióne sa datujú až do doby kamennej. Niektoré historické pramene dokonca potvrdzujú, že už okolo roku 2500 pred našim letopočtom, sa v našom regióne mohla ťažiť meď. Skutočný veľký rozvoj nastáva až v období prvých storočí nášho letopočtu. Slovania začali hustejšie osídľovať povodie Hrona a vznikla aj prvá osada Bystrica.

História mesta, sa začína písať v roku 1255 udelením mestských privilégií kráľom Belom IV. Vďaka bohatému nerastnému bohatstvu, najmä medi, v okolitých horách, sa Banská Bystrica stala jedným z baníckych centier Európy. A to najmä pre založenie Turzovsko-Fuggerovskej ťažiarskej spoločnosti. Rozvíjajúcu sa slávu mesta zbrzdil požiar v roku 1761, ktorý sa z premyselného Medeného Hámra rozšíril až do centra. Dodnes je považovaný za jeden z najväčších požiarov v Európe. Po tomto roku sa veľká časť mesta dočkala komplexnej obnovy.

Dvadsiate storočie sa  v Banskej Bystrici neodmysliteľne spája s druhou svetovou vojnou a Slovenským národným povstaním, ktorého bolo mesto centrom. Po vojne Bystrica definitívne stáva jedným z troch hlavných územných centier Slovenska, za ktoré je čiastočne považované dodnes, aj keď územné členenie krajov sa už zmenilo a mesto je sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja. V súčasnosti je čo do počtu obyvateľov šiestym najväčším mestom na Slovensku. Spomedzi krajských miest prichádza v posledných rokoch spolu s Prešovom o najviac obyvateľov.

Banská Bystrica v skratke

Historické názvy: Nova villa Bystriciensis, Bystricia, Neosolium, Neusohl, Bistricz, Besztercz-Bánya, Beszterczebánya, Neusohl, Banská Bystrica.

Poloha mesta Banská Bystrica: Námestie SNP – 48° 44´ 08″ N,  19° 08´ 44″ E

Rozloha: 103,4 kilometrov štvorcových

Nadmorská výška: 362 metrov nad morom

Počet obyvateľov: 73 639 (k 1.1.2024)

Mestská samospráva: Na čele mesta stojí primátor a 31 volených poslancov mestského zastupiteľstva.

Mestské časti: Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka.

Oficiálne stránky mesta: banskabystrica.sk

Turistické stránky mesta: visitbanskabystrica.sk

Fotogaléria mesta…