Hoci bolo mesto Banská Bystrica do 23. marca 2015 ešte v rozpočtovom provizóriu, na konci roka hospodárilo už s prebytkom 2 099 736,45 Eur. V porovnaní s rokom 2014 je to plusové hospodárenie vyššie o 125-tisíc eur.

euro mena bbonline.sk FRV priebehu roka 2015 mesto schválilo sedem zmien programového rozpočtu a šesť zmien účelovo určených prostriedkov. Aj vďaka tomuto kroku dosiahlo plnenie príjmov takmer 53,5 milióna Eur. Výdavky boli však naopak len 50, 8 milióna, čím vznikol kladný zostatok – presne 2 655 793 Eur. Po odpočítaní účelovo určených prostriedkov na tohtoročný rozpočet vo výške 556 tisíc eur, sa tak hospodárene mesta za rok 2015 dostáva na spomínaný konečný prebytok hospodárenia 2 099 736,45 Eur.

Z tejto čiastky navrhujú úradníci mestského úrade odviesť 175 000 Eur do rezervného fondu mesta a zostávajúcich 1,9 milióna Eur sa má stať zdrojom tvorby fondu minulých rokov.

Na základe odporučenia Komisie mestského zastupiteľstva pre školstvo a šport je súčasťou uznesenia aj využitie fondu minulých rokov. Suma 19 000 Eur bude z týchto prostriedkov použitá na financovanie projektu rozvoja technickej gramotnosti žiakov základných škôl s cieľom zvýšiť ich záujem o štúdium na stredných odborných školách. Na tomto projekte sa bude podieľať Základná škola J. G. Tajovského v Podlaviciach.

Záverečný účet mesta za minulý rok budú poslanci preberať na svojom najbližšom zasadnutí v utorok 19. apríla. Rozhodnúť môžu aj o inom účelovom prerozdelení plusového hospodárenia z minulého roka, ako navrhol úrad.