Nadácia Ekopolis a mesto Banská Bystrica realizujú v spolupráci s ďalšími európskymi partnermi projekt Movecit. Projekt je podporený v rámci programu Interreg Central Europe a je zameraný na tvorbu plánov mobility pre inštitúcie.

movecit_pracovne-stretnutie_1Od roku 2013 má Banská Bystrica, ako prvé mesto na Slovensku, vypracovaný generel nemotorovej dopravy v súlade s územným plánom. Mestský úrad vytvorí v rámci projektu Movecit prvý inštitucionálny plán mobility na Slovensku. Plán by mal uľahčiť pracovníkom mestského úradu využívanie MHD, bicykla a chodenia pešo pri dochádzaní do zamestnania.  Cieľom tohto projektu, ktorý bude trvať do mája 2019, je taktiež zvýšenie povedomia pracovníkov samosprávy o dopadoch ich dopravných návykov na životné prostredie a na kvalitu života.

„Som rád, že  Banskej Bystrici patrí ďalšie prvenstvo a máme možnosť spustiť projekt udržateľnej mobility aj na mestskom úrade. V prvom rade musíme ísť príkladom aj my. Niekoľko zamestnancov už dnes využíva na cestu do práce okrem automobilovej dopravy aj iné formy. Ide o trend, ktorý v zahraničí funguje, preto verím, že sa pridajú i mnohí ďalší. Som presvedčený, že budeme  úspešní a spoločnými silami sa nám podarí aspoň čiastočne zmeniť naše dopravné návyky,“ hovorí  zástupca primátora Jakub Gajdošík.

movecit_pracovne-stretnutie_2Súčasťou projektu je aj zorganizovanie série stretnutí zainteresovaných strán, školenia a workshopy pre manažérov mobility a medzinárodná konferencia na tému udržateľnej mobility.

Pracovné stretnutia, ktoré sa uskutočnili 22. novembra na mestskom úrade,  boli určené pre vedenie mesta, vedúcich odborov a zamestnancov mestského úradu. Riaditeľ Nadácie Ekopolis Peter Medveď prezentoval projekt Movecit a prínosy projektu pre mestský úrad a mesto Banská Bystrica.

Príklady inštitucionálnych plánov mobility zo zahraničia priblížil Zbyněk Sperat z Centra dopravního výskumu v Brne, ktorý uviedol:  „Cieľom plánu udržateľnej mestskej mobility je zvýšenie kvality života v meste. Intenzívne zapája verejnosť a záujmové skupiny.“ Soňa Šestáková, ktorá zastupovala Výskumný ústav dopravný v Žiline, predstavila účastníkom proces tvorby inštitucionálneho plánu mobility.

Pracovné stretnutie, ktoré sa realizovalo 23. novembra, bolo určené zainteresovaným inštitúciám a organizáciám. Jeho cieľom stretnutia bolo informovať o význame a dopadoch plánu udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica a prediskutovať potrebnú súčinnosť pri jeho spracovaní. Partnermi projektu sú mestá a organizácie z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Slovinska a Talianska.