Mesto Banská Bystrica rozbieha  spoluprácu s Transparency International Slovensko (TIS), ktorú už dávnejšie avizoval primátor Peter Gogola. Ide o Audit a prípravu vybraných protikorupčných opatrení. Projekt vypracovania protikorupčnej stratégie, ktorý Banskej Bystrici ponúklo TIS, je zameraný na zvyšovanie transparentnosti a eliminácie či odstránenia priestoru pre vznik korupcie v kľúčových politikách mesta.

Spomenutá aktivita je súčasťou cezhraničného projektu TI Slovensko a TI Maďarsko s názvom Budovanie sietí pre zvýšenie kapacít na posilnenie udržateľnosti transparentných miestnych samospráv na Slovensku a v Maďarsku v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Hlavným cieľom tohto projektu je posilnenie kapacít prehľadného a transparentného  riadenia a rozhodovania v miestnych samosprávach na Slovensku a v Maďarsku ako základne pre znižovanie korupcie na danej úrovni verejného riadenia miestnych samospráv. Projekt sa uskutoční na náklady donora, ktorým je Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja.

Podľa riaditeľa TIS Gabriela Šípoša: „Projekt vypracovania protikorupčnej stratégie pozostáva z troch fáz. Použijúc medicínsku terminológiu jednotlivé fázy projektu možno označiť ako stanovenie diagnózy (rozsahu priestoru pre korupciu), naordinovanie liekov (protikorupčných opatrení) a pomoc pri samotnej liečbe (zavádzaní protikorupčných opatrení).“

Spolupráca mesta Banská Bystrica a TIS na projekte by mala vrcholiť na jeseň tohto roka. Záverečná fáza,  zavádzanie  navrhovaných  protikorupčných  opatrení spočíva v asistencii pri zavádzaní opatrení do praxe s pomocou expertov TIS.