Aj tento rok prichádza samospráva s výzvou pre svojich obyvateľov, aby prispeli k jarnému skrášleniu svojho okolia.

Účelom každoročnej akcie Za krajšie mesto je vyčistenie verejných priestranstiev, najmä medziblokovej zelene na sídliskách, od rôznych komunálnych a rastlinných odpadov zhrabovaním a zabezpečenie sezónneho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad rodinných domov.

Pri realizácii akcie sa počíta s aktívnym zapojením obyvateľov mesta, dobrovoľníkov. Samospráva zaisťuje pristavenie veľkoobjemových kontajnerov, prípadne pomôže s dodaním vriec.

Akcia „Za krajšie mesto“ je rozdelená na štyri etapy. Všetky sa budú realizovať po veľkonočných sviatkoch, medzi termínmi prezidentských volieb.

  1. etapa – 12.4.-14.4.2024 – Sásová, Rudlová
  2. etapa – 19.4.-21.4.2024 – Centrum, Uhlisko, Karlovo, Belveder, Graniar, Majer
  3. etapa – 26.4.-28.4.2024 – Radvaň, Kráľová, Pršianska terasa, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, Kostiviarska, Jakub, N.Svet, Uľanka, Šalková, Senica
  4. etapa – 3.5.-5.5.2024 – Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrch

V uvedených termínoch MsÚ zabezpečí pristavenie veľkoobjemových kontajnerov do jednotlivých lokalít mesta. Konkrétne pristavenie kontajnerov je uverejnené na internetovej stránke mesta a takisto bude uverejnené na informačných plagátoch umiestnených v presklených informačných tabuliach inštalovaných na území mesta.

V prípade potreby vývozu či premiestnenia kontajnerov alebo v prípade záujmu o poskytnutie vriec na odpad je počas trvania akcie, mimo nedele, možné kontaktovať Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici na mobilnom čísle 0905 940 847, prípadne vopred na tel. č. 048/433 0454, e-mail: separovanyzber@banskabystrica.sk.

V prípade predpovede nepriaznivého počasia bude vopred stanovený náhradný termín, ktorý mesto vopred zverejní.

Mesto zároveň žiada obyvateľov, aby počas akcie nevykonávali rezy a výruby kríkov, stromov a zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu, čistenie chodníkov a pod. Právo hospodárenia s vegetáciou rastúcou na verejných plochách vo vlastníctve alebo správe Mesta Banská Bystrica má iba Mestom poverená odborná organizácia Záhradnícke a rekreačné služby – ZAaRES.