Na minulý piatok iniciovali zástupcovia banskobystrickej občianskej iniciatívy Občania mestu stretnutie s primátorom mesta Jánom Noskom. V približne hodinovom rozhovore postupne oboznámili primátora Banskej Bystrice so svojou doterajšou činnosťou a občianskymi aktivitami od svojho vzniku v roku 2006.

Najväčší dôraz kladú zástupcovia aktivistov na včasné a podrobné informovanie občanov o plánovanom rozvoji a výstavbe v meste a na väčšie zapojenie občanov do spolurozhodovania. Len tak sa podľa nich dá predchádzať konfliktom a komplikáciám pri ďalšom rozvoji mesta a zvyšovať záujem občanov pri spoločnom rozhodovaní o dianí v meste.

IMG_0157Aktivisti vyzvali primátora, aby sa spoločnými silami pokúsili nájsť praktické formy možnej spoločnej participácie obyvateľov mesta, rôznych záujmových zoskupení, neziskových organizácií ale aj podnikateľských subjektov. Navrhli v spolupráci s ostatnými zainteresovanými stranami vypracovanie základných rámcových pravidiel pre možnosti participácie všetkých aktívnych obyvateľov, ktoré by boli záväzné pre všetky zúčastnené strany – občan, mesto a úrad, podnikateľské a developerské subjekty.

Výsledkom by mali byť identifikované oblasti možnej spoluúčasti verejnosti a vhodné formy participatívnych prístupov, ktoré by sa prostredníctvom dohodou určených pravidiel stali záväzné pre systematickú spoluúčasť verejnosti pri rozhodovaní o dôležitých témach týkajúcich sa mesta Banská Bystrica.

Zároveň by tým malo dôjsť k podpore a zlepšeniu už existujúcich spôsobov účasti obyvateľov na spolurozhodovaní, ako sú napr. odborné komisie MsZ, občianske rady, participatívny rozpočet mesta, tímy PHSR, rôzne neziskové združenia a iné subjekty spolupôsobiace pri rozhodovaní o živote v meste.

Primátor aktivity občianskej iniciatívy Občania mestu vníma už dlhodobejšie a privítal návrhy, s ktorými prichádza. Sám má skúsenosti s občianskym angažovaním sa a vie, aké rôzne problémy to v praxi prináša.

„Na území mesta je silný ľudský potenciál aktívnych obyvateľov, organizácií a inštitúcií, ale ich sily sa trieštia, lebo nie je v meste koordinátor, ktorý by ich dokázal spájať. Tuto úlohu by podľa nás malo určíte plniť mesto a preto ponúkame pomoc pri hľadaní vhodnej formy pre zapájanie verejnosti do plánovania a rozhodovania pri rozvoji mesta,“ uviedla na stretnutí zástupcov iniciatívy jej členka pani Andrea Štulajterová.

Občianska iniciatíva ponúka mestu svoje skúsenosti a znalosti z rôznych oblastí, ako aj schopnosť osloviť ďalších aktívnych obyvateľov, ktorí majú záujem prispieť svojimi schopnosťami k rozvoju mesta.

Na záver stretnutia sa zástupcovia občianskej iniciatívy a primátor mesta dohodli, že budú navzájom aj naďalej pravidelne komunikovať a informovať sa o dosiahnutých zmenách. Aktivisti predložia primátorovi písomný zápis s uvedením návrhov možností a postupov, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu participácie občanov na chode mesta a ktoré by sa mali postupne pretransformovať do záväzných pravidiel participácie, ktorými sa bude v spoločne identifikovaných oblastiach riadiť mesto, mestský úrad, občania aj podnikateľské subjekty. Primátor prisľúbil, že sa mesto a mestský úrad bude týmito návrhmi vážne zaoberať a po analýze a pripomienkovaní bude navrhnutý ďalší spoločný postup s občianskou iniciatívou Občania mestu.