Tradičná dobrovoľnícka akcia zamerená na očistenie verejných priestranstiev začína už tento víkend. V prvej fáze sa bude upratovať v Sásovej, Rudlovej, Jakube a Uľanke.

Dobrovoľnícka Akcia za krajšie mesto má tradíciu od roku 1996. V rámci nej môžu občania prispieť k vyčisteniu verejných priestranstiev od komunálneho odpadu. „Pri realizácii akcie sa počíta s aktívnym zapojením obyvateľov mesta, škôl základného a stredného stupňa, mimovládnych neziskových organizácií a občianskych iniciatív. K čisteniu verejných priestranstiev ako Mestský park, Jelšový hájik, park pod Pamätníkom SNP budú prizvané tiež environmentálne zamerané miestne dobrovoľné organizácie a ich dočistenie zabezpečí správca verejnej zelene ZAaRES Banská Bystrica a pracovnící prijatí na aktivačné práce,“ uvádza oficiálna stránka mesta. Organizačne celú akciu zastrešuje Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu, na ktoré sa treba v prípade otázok obracať. Mesto pristaví v jednotlivých častiach podľa harmonogramu kontajnery na odpad.

Predstavitelia Mestského úradu upozorňujú obyvateľov, aby nevykonávali rezy a výruby kríkov resp. stromov a zamerali sa iba na vyhrabávanie suchej trávy a odpadu.

Akcia „Za krajšie mesto“ bude rozdelená na tieto štyri etapy:

I. ETAPA      23.3.2012 – 25.3.2012    Sásová, Rudlová, Jakub, Uľanka

II.ETAPA     30.3.2012 – 1.4.2012      Radvaň, Iliaš, Šalková, Senica, Kremnička, Rakytovce

III. ETAPA   13.4.2012 – 15.4.2012     Centrum, Uhlisko, Majer, Graniar

IV. ETAPA    20.4.2012 – 22.4.2012    Fončorda, Podlavice, Skubín,