Primátor Ján Nosko odovzdá v budúcom roku už po štvrtý raz významné ocenenia múdrym a šikovným ľuďom. Osobnostiam, ktoré neustále motivujú všetkých naokolo a vytvárajú reprezentatívnu mozaiku Banskej Bystrice.

Mesto vyzýva obyvateľov už dnes, aby návrhy na laureátov na Cenu mesta a Cenu primátora za rok 2017 a udelenie Čestného občianstva zasielali  do 30. novembra 2017. Návrh je potrebné poslať na adresu: Mestský úrad, Klientske centrum, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke označenej slovom OCENENIE alebo e-mailom na: podatelna@banskabystrica.sk.

Návrh musí obsahovať:

-meno, priezvisko, titul navrhnutého laureáta;
-na ktoré ocenenie je laureát navrhnutý – Cena mesta alebo Cena primátora, prípadne udelenie Čestného občianstva mesta Banská Bystrica;
-oblasť, za ktorú je ocenenie navrhnuté (v zmysle Štatútu mesta Čl. 2 a Čl. 3);
zdôvodnenie návrhu;
-kontaktné údaje na navrhovaného laureáta (adresa, telefón, mail, zamestnanie, pracovné zaradenie, dátum narodenia);
-údaje navrhovateľa: meno, priezvisko, adresa, telefón, mail pri návrhu fyzickej osoby, názov organizácie, IČO, adresa, telefón, mail pri návrhu právnickej osoby.

Cena mesta je ocenenie, ktoré možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh Banskobystričanov, poslancov či primátora.

Cena primátora je určená pre osobnosti, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma i v zahraničí. O udelení ceny rozhoduje primátor mesta.

Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica môže mestské zastupiteľstvo udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Získať ho môžu aj cudzí štátni príslušníci a v odôvodnených prípadoch môže byť udelené in memoriam.

Za rok 2016 získali Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica slovenský lekár a katolícky disident Silvester Krčméry in memoriam a jeden z najúspešnejších slovenských atlétov posledného desaťročia Matej Tóth. Cenu primátora si za významný prínos v oblasti hudobnej kultúry a uchovávanie hudobnej histórie odniesla Marianna Bárdiová i Jana Borguľová za úsilie zviditeľňovať literárne a historické osobnosti a udalosti mesta. Za celoživotnú prácu na Katedre histórie Filozofickej fakulty UMB bol ocenený pedagóg a historik Karol Fremal. Ocenenie získal i komentátor a organizátor športových podujatí Jozef Ivan, bábkoherečka a rozhlasová pracovníčka Anna Kútiková či zberatelia historických veteránov Ivan Dedina a Marian Polóny. Poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli o osobnostiach, ktorým bola udelená Cena mesta. Odniesol si ju fotograf Eduard Genserek, astronóm Igor Chromek, lekár Milan Izák a zakladajúca členka Detského krízového centra Srdiečko Eleonóra Kúdelková.