Ponuku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici na konzultačné a odborné služby pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody (22. marca), využili 21. aj 22. marca 2013 desiatky občanov Banskej Bystrice a okolia.

voda-web
Foto: il. ©ISIFA/Gettyimages Creative Subscript/

Poradenstvo environmentálnej poradne sa týkalo kvality pitnej vody, ukazovateľov kvality pitnej vody, rozsahu, početnosti a kritérií kontroly kvality pitnej vody, problematiky individuálneho a hromadného zásobovania pitnou vodou, ochrany zdrojov pitnej vody, či relevantných právnych predpisov. Čo však občanov každoročne najviac zaujíma je ponuka tejto inštitúcie ma bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. „Počas týchto dvoch dní sme poskytli celkom 65 odborných konzultácií osobne pri doručení vzoriek vôd občanmi a 10 konzultácií telefonicky aj elektronicky. Všetkým obyvateľom, ktorí doručili vzorky na náš RÚVZ, sme pri konzultácii rozdali letáky na témy Akú vodu pijeme, Charakteristika vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody, ako aj tabuľku o jednom z možných spôsobov dezinfekcie vody v studniach. Navyše sme na dusičňany a dusitany vyšetrili 70 vzoriek vody, ktoré občania doniesli v rôznych nádobách a fľašiach,“ uviedla MUDr. Kvetoslava Koppová, hlavná odborníčka hlavného hygienika SR v odbore hygieny životného prostredia, vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ B. Bystrica. Dodala, že obyvatelia z okresu Banská Bystrica doniesli 28 vzoriek, Žiaru nad Hronom 18, Zvolena 11, Brezna 7, Detvy a okresu Krupina 2 vzorky vody. Boli odobraté väčšinou z individuálnych vodných zdrojov – studne, pramene, vrty, studničky, päť vzoriek bolo odobratých z verejných vodovodov a tri vzorky boli odobraté po úprave vody z verejného vodovodu cez filtračné zariadenia. Do laboratórií RÚVZ Banská Bystrica bolo ďalej doručených ďalších 139 vzoriek vody pracovníkmi RÚVZ vo Veľkom Krtíši (127 vzoriek) a RÚVZ vo Zvolene (12 vzoriek). Tieto vzorky nie sú predmetom hodnotenia banskobystrického RÚVZ, budú vyhodnotené jednotlivými RÚVZ v rámci ich aktivít k Svetovému dňu vody.

Z celkového počtu 70 vzoriek boli v 14 vzorkách prekročené medzné hodnoty dusičnanov (50 mg/l vody), ktoré sú stanovené nariadením vlády SR č. 496/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., a ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Pri podrobnejšej analýze však možno konštatovať, že v ďalších 35 vzorkách bola stanovená hodnota dusičnanov vyššia ako 10 mg/l. Občanov, ktorí tieto vzorky vody doručili, banskobystrický RÚVZ v písomnom zhodnotení laboratórnych výsledkov odobratých vzoriek upozorní, že voda nie je vhodná na prípravu umelej výživy dojčiat, ani na pitie a prípravu stravy tehotných a dojčiacich žien.

V prípade zistenia prekračovania medznej hodnoty dusičnanov 50 mg/l občania dostanú upozornenie, že voda s ich vyšším obsahom nie je vhodná na pitné účely, nesmie sa používať na prípravu umelej výživy dojčiat z dôvodu možného rizika vzniku dusičnanovej alimentárnej methemoglobinémie, ani na pitie a prípravu stravy tehotných a dojčiacich žien. Zo 14 vzoriek u ktorých bola prekročená medzná hodnota dusičnanov bola v dvoch vzorkách stanovená hodnota nad 500 mg/l (593,76 resp. 570,81 mg/l) a v štyroch vzorkách boli stanovené hodnoty dusičnanov nad 100 mg/l. V jednej vzorke vody bola dokonca prekročená najvyššia medzná hodnota dusitanov (0,5 mg/l) a navyše bola veľmi vysoká hodnota dusičnanov – až 593,76 mg/l. Upozornenie obsahuje aj usmernenie, že v prípade využívania vody na ľudskú spotrebu je potrebné pre zodpovedné posúdenie vyhovujúcej kvality vody vykonať aj analýzu mikrobiologických, biologických a fyzikálno – chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru vody podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z..

„Pre zhodnotenie dôvodov znečistenia vody dusičnanmi by bolo potrebné poznať miestnu situáciu – nevieme ako je zdroj umiestnený, či sú v blízkosti možné zdroje znečistenia, či sa v blízkostí hnojí, pestujú plodiny a pod. Každému žiadateľovi budeme písomne odpovedať a v prípade nevyhovujúcej kvality upozorníme na tieto skutočnosti. Súčasne budeme informovať o súvisiacich zdravotných rizikách a potrebe vykonania ďalších vyšetrení, ak je voda využívaná na pitné účely. Samozrejme primárnym riešením je využívanie vody z verejného vodovodu, ktorý má zabezpečenú starostlivosť o zdravotnú bezpečnosť vody,“ konštatuje k situácii MUDr. Koppová.