Štatistický úrad Slovenskej republiky na konci uplynulého mesiaca priniesol informácie týkajúce sa vekového zloženia obyvateľstva Banskobystrického kraja v roku 2010. 

Podľa údajov Štatistického úradu SR bol na konci roka 2010 priemerný vek obyvateľa Banskobystrického kraja 39,35 roka. Muži sú pritom mladší – ich priemerný vek totiž predstavoval 37,60 roka, pričom priemerný vek žien bol 40,99 roka. Celkovo sme však všetci starší. V porovnaní s rokom 2009 sa priemerný vek obyvateľa Banskobystrického kraja zvýšil o 0,24 roka (u mužov zvýšenie o 0,27 roka, u žien zvýšenie o 0,23 roka). V porovnaní s obyvateľstvom celej republiky rovnako prehrávame (alebo vyhrávame). Priemerný vek Slováka je totiž 38,73 roka. Z hľadiska jednotlivých rokov bol najpočetnejšou skupinou vek 32 rokov, v ktorom žilo 11 030 obyvateľov. Ľudí v kraji s vekom 100 a viac rokov bolo 157, z toho 54 mužov a 103 žien.

Štruktúra obyvateľstva Banskobystrického kraja v roku 2010:

Produktívny vek (15-59 r. u mužov resp. 15-54r. u žien):

– počet obyvateľov 409 150 (62,73 % obyvateľov kraja, 217 665 mužov a 191 485 žien),

– v porovnaní rokov 2010 a 2009 možno sledovať pokles (v roku 2010 podiel 62,73 %, v roku 2009 podiel 63,22 %).

Poproduktívny vek (60+ muži resp. 55+ ženy):

– počet obyvateľov 146 982 (22,54 % obyvateľov kraja, približne 53 000 mužov a 92 000 žien),

– v porovnaní rokov 2010 a 2009 sledujeme polpercentný nárast (rok 2010 podiel 22,54 %, rok 2009 podiel 21,97 %)

Predproduktívny vek (0-14 roční):

– počet obyvateľov 96 086 (14,73 % obyvateľov kraja, 49 068 chlapcov a 47 018 dievčat),

– v porovnaní rokov 2010 a 2009 možno vidieť mierny pokles (v roku 2010 podiel 14,73 %, v roku 2009 podiel 14,81 %).

Starnutie obyvateľstva v porovnaní s rokom 2001

Starnutie populácie kraja možno dokumentovať pri porovnaní rokov 2010 a 2001. Trvale sa znižuje početnosť obyvateľstva v predproduktívnom veku, narastá početnosť obyvateľstva v produktívnom a poproduktívnom veku. Dlhodobo sa tiež zvyšuje priemerný vek obyvateľstva. Predproduktívna zložka obyvateľstva (0-14 roční) zaznamenaka oproti roku 2001 pokels o 19,3 %. V absolútnych číslach to znamená pokles o 22 922 obyvateľov. Kým v roku 2001 tvoril podiel tejto zložky 17,99 %, v roku 2010 bol podiel spomínaných 14,73 %. Početnosť poproduktívnej zložky obyvateľstva kraja (60+ muži resp. 55+ ženy) vzrástla v absolútnych hodnotách za ostatných desať rokov o 21 632 obyvateľov. Kým v roku 2001 tvoril podiel tejto zložky 18,95 %, v roku 2010 bol podiel 22,54 %. Priemerný vek obyvateľstva kraja vzrástol od roku 2001 o 2,54 roka. Vývoj v jednotlivých vekových zložkách za roky 2001 a 2010 možno vidieť na nasledujúcom grafe: