Koncom marca sa v Stockholme vo Švédsku uskutočnilo stretnutie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) na tému zvýšenej epidemiologickej bdelosti (surveillance) pri hepatitíde B a C v Európe. Išlo o doposiaľ prvé medzinárodné stretnutie svojho druhu, ktorého sa zúčastnilo 48 odborníkov z oblasti epidemiológie a virológie z 27 európskych krajín. Spolupráca RÚVZ BB s ECDC spočíva predovšetkým v zasielaní údajov o výskyte vybraných infekčných ochorení  na Slovensku, ktoré ECDC aktívne monitoruje.

Hepatitídy B a C sú najčastejšou príčinou rakoviny pečene vo svete. Narastajúca chorobnosť u migrantov a drogovo závislých  poukazuje na zvýšenú potrebu spresniť a zjednotiť systém hlásenia na celoeurópskej úrovni. Jedným z cieľov stretnutia bolo prehodnotiť a spresniť aktuálne technické normy, na základe ktorých sa hepatitídy hlásia. Dôvodom je často podhodnotené sledovanie a hlásenie ochorenia v mnohých krajinách, čím sa tak podáva nedostatočný obraz o výskyte ochorenia“, uviedla  MUDr. Jana Kerlik z Oddelenia infekčnej epidemiológie a nákaz s prírodnou ohniskovosťou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB), ktorá Slovensko na tomto stretnutí zastupovala.

Slovensko je podľa nej schopné kompletne hlásiť požadované údaje týkajúce sa hepatitíd do európskych štruktúr, konkrétne prostredníctvom Systému európskeho dohľadu nad infekčnými ochoreniami (The European Surveillance System, TESSy) založeným ECDC. MUDr. Kerlik zdôraznila, že porovnateľná kvalita zhromaždených údajov týkajúcich sa surveillance infekčných ochorení na európskej úrovni je mimoriadne dôležitá. Dôvodom je urgentná potreba získania presných a správnych údajov, ktoré pomôžu ľahšie zaviesť preventívne opatrenia a účinnejšie tak predchádzať ochoreniu.