Nedávno sa na Facebooku objavil dotazník o možnostiach prebudovania lomu Kostiviarska. Podarilo sa nám skontaktovať s jeho autormi a zistiť viac aj na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.

Dozvedeli sme sa, že dotazník je súčasťou projektu, ktorého cieľom je získanie názoru na urbanisticko-krajinárske riešenie nielen lomu Kostiviarska, ale aj lokality Bánoš.

Mesto Banská Bystrica a spoločnosť Pemax plus s.r.o. oslovili Katedru záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s ponukou participácie na projekte tvorby návrhových štúdií „s ambíciou vytvoriť športovo-rekreačné, náučné, oddychové a kultúrne priestranstvá.“

Študenti sa so zadávateľmi stretli 23.-24. septembra 2010, aby sa oboznámili s ich požiadavkami a aby získali podklady na vypracovanie projektu štúdie. Po odbornom výklade navštívili pridelené lokality za účelom prieskumu a fotodokumentácie. V súčasnosti pracujú pod odborným vedením svojich pedagógov na dopravných, ekonomických, sociálnych a krajinárskych analýzach, nevyhnutných na spracovanie variantných návrhov (6 pre oblasť lomu Kostiviarska a 3 pre oblasť Bánoš). Podľa vedúcej katedry prof. Ľubice Feriancovej by mal byť tento semestrálny projekt ukončený v januári budúceho roka prezentáciami výstupov.

Projekt spolupráce akademického prostredia a komunálnej inštitúcie nie je ojedinelý pre ani jednu zo strán. Ako uviedla hovorkyňa mesta Monika Pastuchová, pre Útvar hlavného architekta Banská Bystrica je oslovenie študentov jednou z možností ako získať názory na vybrané témy rozvoja mesta. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre zase v predchádzajúcom akademickom roku úspešne spolupracovala na medializovanom projekte bratislavských visutých záhrad.

Keďže projekt zahŕňa aj zber údajov od samotných obyvateľov Banskej Bystrice, môžete sa doňho zapojiť aj vy. Vyplnením nasledovného dotazníka jednej zo skupín študentov môžeme pomôcť tým, ktorí chcú pomôcť nám. Dotázník nájdete tu…