Len miestnych komunikácií, na ktorých sa vykonáva zimná údržba, je v Banskej Bystrici zhruba 164 kilometrov. Pri vytrvalom snežení sa tak môže stať, že práve vaša ulica zostane zasypaná dlhšie, pretože v meste sú určené prioritné úseky pre zimnú údržbu.

Na základe dlhodobých zmlúv s mestom zabezpečujú zimnú údržbu v meste spoločnosti MIS a Ganz. Prvá menovaná sa stará o miestne komunikácie a druhá o pešie chodníky. V rámci zimnej údržby sú samozrejme prioritné dopravne dôležité úseky. Ide napríklad o vybrané lokality v centrálnej mestskej zóne, trasy MHD a trolejovej dopravy, Tajovského ulica slúžiaca ako prístup k nemocnici, podobne aj ulica Cesta k nemocnici či ťažiskové prístupové cesty na sídliská Fončorda a Rudlová-Sásová. Zvýšená pozornosť je venovaná aj dopravne nebezpečným úsekom komunikácií na Kukučínovej ulici, Ceste k starej nemocnici, na Komenského, Bakossovej, Tajovského i Švermovej ulici a tiež v Sásovej na Ďumbierskej, Karpatskej, Tatranskej, Starohorskej či Javorníckej. Schválený Operačný plán zimnej údržby mesta napríklad určuje aj to, v ktorých častiach mesta sa začne s vývozom snehu v prípade potreby.

Aj keď sa realizácia zimnej údržby riadi určenými poradovníkmi a postupne by malo dôjsť na každú lokalitu, dispečingy sú k dispozícii verejnosti pre nahlasovanie potreby vykonania údržby.

Dispečing údržby miestnych komunikácií

– 048/4142939, 048/4143971, 0902929304, smado@misudrzba.sk – nepretržitý dispečing.

Dispečing údržby chodníkov

– 0905612313, ganz@mail.t-com.sk – od 8.00 do 20.00 h

MsÚ Banská Bystrica – oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

– 0918505207, zehnal@banskabystrica.sk – od 8.00 do 20.00 h

Dispečing Banskobystrickej regionálnej správy ciest, závod Banská Bystrica – Údržba pozemných komunikácií I., II., a III. triedy

– 048/4142765, 0918543223, info@bbrsc.sk – nepretržitý dispečing.