Riešiteľský tím zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline adresoval mestu výsledky diagnostiky deviatich kilometrov vybraných banskobystrických ciest, s ktorou začal ešte v závere júla.

Podrobná analýza vyhodnocuje stav miestnych komunikácií a navrhuje  technológiu ich rekonštrukcie. Hlavným cieľom takéhoto kroku samosprávy je efektívne vynaloženie finančných prostriedkov, predchádzanie nepredvídaným situáciám pri samotnej stavebnej činnosti, a tiež predĺženie doby životnosti realizovanej obnovy.

„Sme prvé mesto na Slovensku, ktoré využilo služby Žilinskej univerzity. Verím, že vďaka precízne spracovanej diagnostike dosiahneme pri rekonštrukcii ciest kvalitnejšie výsledky a predĺžime ich životnosť. S univerzitou v Žiline sme nadviazali spoluprácu aj v prípade posudzovania mostov, ktoré sú v havarijnom stave a vyžadujú si rekonštrukciu. V najbližšom období začne riešiteľský tím s diagnostikou mostov na Mládežníckej ulici,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Diagnostikou prešlo na prelome júla a augusta dvanásť úsekov miestnych komunikácií v rozsahu takmer deväť kilometrov. Merania riešiteľský tím vykonal prístrojom Roadscanner, ktorý vyhodnotil stav porušenia povrchu a priečnej nerovnosti vozovky. Zároveň zisťovali únosnosť vybraných úsekov dynamickým rázovým úderníkom FWD – KUAB. Na základe výsledkov navrhli  pre každý posudzovaný úsek patričnú technológiu opravy.

„V budúcom roku chceme zrealizovať rozsiahlu obnovu miestnych komunikácií, ktorá by mala byť  vďaka diagnostike čo najadresnejšia vo vzťahu k problémom  danej vozovky a ekonomicky čo najefektívnejšia. Výsledky diagnostiky predložíme projektantom, ktorí budú spracovávať projektovú dokumentáciu pre samotnú rekonštrukciu. Na základe diagnostiky budú poznať presné nedostatky danej cesty, navrhnú postup ich odstránenia a povrchovú úpravu podľa odporúčaní,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Výsledky diagnostiky hovoria o tom, ktoré cesty si vyžadujú úplnú rekonštrukciu vrátane výmeny podložia, a ktoré vykazujú len lokálne poruchy podkladových vrstiev a pre odstránenie nerovností a sfunkčnenie odvodnenia si budú vyžadovať len výmenu asfaltového povrchu a natiahnutie mikrokoberca.

„Odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline najprv popísali stav komunikácií, či majú olámané okraje, rozpadá sa na nich povrch, či majú pozdĺžne, priečne alebo sieťové trhliny alebo či ide o závažné deformácie, koľaje a výtlky. Taktiež zhodnotili únosnosť podkladných vrstiev vozoviek. Pre každý úsek na základe hodnotenia stavu porušenia krytu a výpočtu hrúbky zosilnenia navrhli technológiu opravy,“ dopĺňa Renáta Hláčiková, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

Diagnostika pomohla odhaliť najkritickejšie úseky

Vedenie mesta počas mesiaca august diskutovalo s poslancami MsZ o investičných prioritách na nasledujúci rok. S ohľadom na finančné možnosti samosprávy bude potrebné, okrem riešenia havarijných stavov mostov a verejného osvetlenia, vytypovať aj najkritickejšie, dopravne dôležité úseky miestnych komunikácii, ktorých sa bude rozsiahla rekonštrukcia týkať.

V závere júla prešli diagnostikou miestne komunikácie, ktoré patria v meste pod Urpínom k hlavným cestným tepnám, frekventovaným či zanedbaným vozovkám. Ide o Tajovského ulicu a ulicu Cesta na amfiteáter, Lazovnú a Bakossovu ulicu, Hornú, Československej armády, Partizánsku cestu, Námestie slobody, ulicu M. M. Hodžu a M. Hattalu, Bernolákovu a Poľnú ulicu, Moskovskú, Kyjevské námestie, Nové Kalište, THK, Švermovu a Gaštanovú.