Rodičia, ktorých deti do septembra dovŕšia vek šesť rokov, by mali v týchto dňoch zbystriť pozornosť. Počas apríla budú prebiehať zápisy detí do jednotlivých základných škôl v Banskej Bystrici. Tie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú zápisy realizovať v určených dňoch.

„Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak sa tak nestane, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania na základe písomného stanoviska príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia,“ uvádza banskobystrická samospráva na svojom webe.

Ako ďalej mesto uvádza zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa aj v prípade, ak nedosiahlo školskú spôsobilosť a je u neho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Naopak, ak rodič žiada o zápis dieťaťa, ktoré ešte nedovŕšilo šesť rokov, musí rodič predložiť aj súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Zapísať je potrebné aj dieťa, ktoré má trvalý pobyt na území Slovenska, ale žije v zahraničí a informáciu o budúcom vzdelávaní v zahraničí je potrebné so školou, kde bude dieťa zapísané, komunikovať pri zápise i následne požiadať riaditeľa školy o povolenie na takéto vzdelávanie.

Spádová škola nie je povinnou

V zmysle školského zákona plnia žiaci svoju povinnú školskú dochádzku v spádovej škole podľa svojho obvodu, v ktorom majú trvalý pobyt. Zákonný zástupca má však možnosť vybrať pre dieťa inú základnú školu. Tam je však nutný súhlas riaditeľa tejto ďalšej školy, pričom každá škola musí prednostne prijímať deti zo svojej spádovej oblasti a až následne môže ďalšiu dostupnú kapacitu poskytnúť pre deti z iných oblastí.

V Banskej Bystrici je vytvorených 11 obvodov, pričom ten posledný je považovaný za celomestský. Do toho spadá výberová Základná škola Slovenského slobodného vysielača s triedami pre deti so špecifickým intelektovým nadaním.

Školské obvody na území mesta Banská Bystrica

Prvý školský obvod – Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica

Druhý školský obvod – Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica

Tretí školský obvod – Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Štvrtý školský obvod – Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Piaty školský obvod – Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Šiesty spoločný školský obvod – v Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica

Siedmy spoločný školský obvod – Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica

Ôsmy školský obvod – Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica

Deviaty školský obvod – Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

Desiaty spoločný školský obvod – Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

Jedenásty školský obvod – Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica

Termíny zápisov do 1. ročníka základných škôl

Zápis detí do základných škôl v Banskej Bystrici bude prebiehať v určených termínoch od 1. do 30. apríla 2023 a je určený aj pre ukrajinské deti a žiakov, ktorých obvyklé miesto pobytu je určené bez konkrétnej ulice ako mesto Banská Bystrica.

ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5: 3. – 4. apríl 2023

ZŠ s MŠ Radvanská 1: 3. – 4. apríl 2023

ZŠ Ďumbierska 17: 19. apríl 2023

ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanova 12: 12. – 14. apríl 2023

ZŠ Golianova 8: 3. – 4. apríl 2023

ZŠ Moskovská 2: 4. apríl 2023

ZŠ Pieninská 27: 4. – 5. apríl 2023

ZŠ Sitnianska 32: 4. – 5. apríl 2023

ZŠ Spojová 14: 18. – 19. apríl 2023

ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8: 4. apríl 2023

ZŠ Trieda SNP 20: 4. apríl 2023