Jedenásť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica privíta vo štvrtok 15. januára svojich budúcich žiakov na zápise do prvého ročníka.

V jednotlivých banskobystrických školách bude zápis prebiehať na rozdiel od predošlých rokov v rovnakom termíne a čase. Niektoré školy však budú zápis realizovať viac dní (harmonogram v článku nižšie).

zakladna skola radvan
ZŠ v Radvani

Na zápise sa musí zúčastniť zákonný zástupca spolu s dieťaťom a potrebné je predložiť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Dieťa by malo byť zapísané do školy vo svojom školskom obvode, čo je spravidla škola najbližšia k miestu trvalého pobytu. Rodič sa môže rozhodnúť svoje dieťa zapísať aj do inej, než spádovej školy, ale do tej môže vykonať zápis až po súhlase jej riaditeľa, ktorý prihliada na kapacitné možnosti. Riaditeľa školy je potrebné kontaktovať priamo aj v prípade, že z rozličných dôvodov nestíhate termín zápisu.

V prípade, že dieťa rodičia plánujú zapísať do výberovej jazykovej Základnej školy Slovenského slobodného vysielača v centre mesta, je potrebné zároveň zapísať dieťa aj do spádovej školy, nakoľko prijatie sem je podmienené výsledkom v prijímacom konaní.

V Banskej Bystrici je okrem jedenástich mestských škôl aj trojica súkromných a dve cirkevné základné školy. Vlani nastúpilo do prvých ročníkov takmer 650 detí. Vývoj za ostatné roky je kolísavý a tento rok Školský úrad na základe matričných informácií a informácií z materských škôl očakáva na zápisoch okolo 750 detí.

zakladna skola podlavice j.g. tajovskeho
ZŠ v Podlaviciach

Do prvej triedy sa zapisuje každé dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši vek 6 rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť. Rodič môže požiadať o odklad nástupu svojho dieťaťa o jeden rok, a to na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast alebo príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Vo výnimočných prípadoch môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať o prijatie na povinnú školskú dochádzku aj u dieťaťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku ku dňu nástupu do školy. V takomto prípade musí rodič doložiť súhlasné stanovisko detského lekára a tiež zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Základná škola J. G. Tajovského na Gaštanovej ulici v Podlaviciach realizuje aj takzvaný prípravný ročník pre deti s narušenými komunikačnými schopnosťami, a to najmä logopedickými. Dieťa je doň potrebné zapísať v rámci riadneho zápisu.

Deti je možné zapísať na povinnú školskú dochádzku aj na diaľku. Zákonní zástupcovia môžu splnomocniť osobu na Slovensku, aby zapísala dieťa do niektorej základnej školy. Splnomocnená osoba sa preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonných zástupcov dieťaťa a svojim občianskym preukazom. Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. V prípade nezapísania dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, sa rodič dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky až 331,50 eur.

Harmonogram zápisu detí do základných škôl v Banskej Bystrici 2015

ZŠ Bakossova 5 – 15. januára od 10.00 do 18.00 h

ZŠ Ďumbierska 17 – 15. januára od 10.00 do 18.00 h, náhradný termín 19.1.-23.1.2015 od 14.00 do 16.00 h

ZŠ J. G. T. Gaštanová 12 – 15.-16. januára 2015 od 13.30 do 17.30 h

ZŠ Golianova 8 – 15. januára od 10.00 do 18.00 h, 16. januára od 10.00 do 18.00 h

ZŠ Moskovská 2 – 15. januára od 13.30 do 18.00 h, náhradný termín 16.1.-15.2.2015 od 14.00 do 15.30 h na sekretariáte školy

ZŠ Pieninská 27 – 15. januára od 14.00 do 18.00 h

ZŠ Radvanská 1 – 15. januára od 10.00 do 18.00 h

ZŠ Sitnianska 32 – 15. januára od 10.00 do 18.00 h

ZŠ Spojová 14 – 15.-16. januára 2015 od 14.00 do 18.00 h

ZŠ SSV, Skuteckého 8 – 15. januára 2015 od 14.00 do 19.00 h (potrebný zápis aj v spádovej škole, talentové skúšky v marci)

ZŠ Trieda SNP 20 – 15. januára od 10.00 do 18.00 h, náhradný termín 16.1.-15.2.2015 od 7.30 do 15.00 h na sekretariáte školy

Súkromné základné školy v Banskej Bystrici: ZŠ Fantázia, ZŠ Dráčik, ZŠ U Filipa

Cirkevné základné školy v Banskej Bystrici: ZŠ s MŠ Š. Moyzesa, ZŠ Narnia

Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutoční a začiatku marca.